Адаптация на децата в първа група

Самостоятелна организация на обучение

Важно!

Уважаеми родители, при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в пловдивска област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който е регистрирано нивото на заболеваемостта. Бланка-образец за отсъствия на децата може да намерите на сайта на ДГ „Захарно петле“ или да получите от учителите на група.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Информирано съгласие

Декларация взимане на дете

Декларация – COVID 19

Заявление за вземане на обяд

Заявление за отсъствие

Заявление закъснение