ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ”, ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

Приет на заседание на Педагогическия съвет на 15.09.2020год. – Протокол №1
РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН:

• Кодекс на труда;
• Закон за предучилищното и училищното образование;
• Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за предучилищното образование;
• Закон за местното самоуправление и местната администрация;
• Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
• Наредба за приобщаващото образование;
• Етичен кодекс на работещите с деца;
• Вътрешна нормативна уредба – Правилници и планове.

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДГ“ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА:

1.Силни страни и постижения:
⁕ДГ „Захарно петле” е институция в системата на предучилищното образование, в която основен приоритет е интелектуалното, социалното, духовното и физическо здраве на децата, израстването им като самостоятелни, предприемчиви, уверени и успешни личности, придобиващи знания, умения и отношения, необходими за успешното им преминаване към училищно образование;
⁕Дейността на ДГ е да създаде образователна и подкрепяща среда и да подготви децата да се справят с предизвикателствата на времето. Работи се за съхраняване на българската национална идентичност;
⁕Усилията на екипа са насочени към усъвършенстване на теоретическите и практически умения и способности за прилагане на иновативни подходи с цел по-силна мотивация за комплексни активности от децата;
⁕Цялата дейност на детска градина “ Захарно петле” през учебната 2019/2020г. бе насочена към изпълнение на Годишния комплексен план, превърнал се в управленско решение за педагогическия и непедагогическия екип. С активното участие на всички служители от детската градина, планът бе изпълнен при активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа от детската градина и родителите;
⁕Внедряват се иновативни практики при усвояване на учебното съдържание;
⁕Живота на децата в градината е наситен с празнични събития основани на идеята за учене с радост съчетаване на ученето с положителните емоции;
⁕Съществува гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни направления;
⁕Много добра подготовка на децата от подготвителна група за училище;
⁕Има реорганизирано, естетически добре оформено и поддържано дворно пространство с разпределение по групи на площадки и съоръжения за игри за съответните възрастови групи;
⁕Екипът от двадесет педагози отговорно подхождаше и изпълняваше професионалните си ангажименти през цялата учебна година. На всички учители, назначени на различните учителски длъжности –учител, старши учител и главен учител -бе осигурена творческа среда за възможно най-всеобхватно реализиране на целите и задачите от Програмите за възпитателно-образователна работа с всички възрастови групи в детската градина, за изпълнение на държавните образователни изисквания;
⁕В детска градина “Захарно петле” беше организиран дневен режим на децата, съобразен с държавните образователни стандарти. Проведена беше входяща и изходяща диагностика, с която се отчита успеваемост на децата, наблюдение върху степента на развитие на уменията им по основните образователни направления, с акцентуване върху познавателните им способности, социални умения и емоционална отзивчивост и постигането на държавните образователни стандарти;
⁕Учебната 2019/2020г. бе наситена с инициативи и изяви, организирани и осъществени с общи усилия от деца, учители и родители, което е израз на съпричастност към проблемите на предучилищното образование, на активно сътрудничество между институцията и родителите, на осъзнато чувство на взаимност в грижите за децата и тяхното бъдеще.
⁕В началото на м.октомври 3„а“гр. Представи открит урок по БДП на тема:“Познавам ли правилата за движение?“. Проведе се на площадката на детската градина с участието на всички деца.
⁕За да посрещнат есента, децата от 4“б“гр. Заедно със своите родители и учители изработиха есенни вълшебства от материали. С тях децата участваха в есенната изложба, разположена във фоайето на ДГ. В нея се включиха всички групи. А децата от 3“в“ с помощта на своите родители бяха направили есенна туршия.
⁕За да бъде почетена паметта на българските просветители, книжовници и революционери и свети будители бе организирана изложба с участието на всички групи.
⁕В началото на м.ноември служители от ТП“ДГС-Пловдив“ бяха гости на 4“а“гр. Те разказаха за своята професия, за растенията и животните обитаващи гората, за опазването на природата. Гостите бяха донесли подаръци за децата и вечнозелен алпийски бор, който засадиха в двора.
⁕Децата от подготвителните групи взеха участие и в конкурс на тема „Любим приказен герой“. Спечелилите бяха наградени с плакет и материали и пособия за рисуване.
⁕Открит урок по грънчарство с гост родител – Георги Петров проведе 3“а“гр. След кратка беседа за грънчарството като занаятчийска технология за производство на керамика, при която глина се оформя в съдове, всяко дете имаше възможност да изработи изделие от глина. След изпичането им последва и декоративно рисуване върху тях.
⁕На 20 декември децата посрещнаха с много вълнение Дядо коледа и Снежанка и получиха така чаканите подаръци. Децата ги поздравиха с песнички, стихотворения и танци под музикалния съпровод на г-жа Велкова. За празника на двата входа на ДГ грееха огромни елхи, украсени с разноцветни подаръци, лампички и играчки. Фоайето бе превърнато в истинска снежна приказка.
⁕За втори път учителите от ДГ“Захарно петле“ подготвиха за децата иновативен куклен театър за празника на бабите. Декорът беше изработен от самите учители, които после влязоха в ролите на „млади баби“. На гости бе поканен и кметът на район „Северен“ – Стоян Алексиев, който заедно с децата искрено се смя и забавлява на представлението.
⁕На 05.03.2020г. децата от 1“в“гр. изнесоха пред своите родители концерт под наслов „Аз обичам мама“. Родителите бяха във възторг от представянето на своите деца.
⁕На 13.03.2020г. беше обявено извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19 и детските градини бяха затворени. През месец април децата и родителите активно се включиха в дистанционно обучение, организирано от учителите по групи.
⁕По време на извънредното положение към родителите бяха отправени анкети във връзка с желанието/нежеланието им за включване в дистанционното обучение, анкета във връзка с професионалната заетост на родителите, както и анкета във връзка с отварянето на ДГ. Всички родители взеха активно участие.
⁕На 26.052020г. детските градини започнаха и възстановиха своята нормална работа с деца.
⁕През 2019/2020 учебна година бяха разнообразени външните и вътрешните квалификационни форми по актуални и вълнуващи педагозите теми. Спазваше се подготвения план за 2019/2020г.
⁕Налице е рационално и питателно хранене, при стриктно спазване на Рецептурника за детско хранене и Наредбите № 6 и 9;
⁕Ежедневно, качествено медицинско обслужване на децата;
⁕Освежени и дезинфекцирани са всички групи за новата учебна година;
⁕Учебната година за всички приключи положително, като децата получиха необходимите умения за съвместни дейности, индивидуална изява, възпитателни и образователни знания, които ще могат да надградят през следващата учебна 2020-2021 г., а подготвителните групи необходимите компетентности да продължат своя път към училище.
2.Слаби страни, проблеми, трудности, опасности:
⁕липса на физкултурен салон
⁕Разгръщане на работата с родителите, търсене на нови форми на взаимодействие, превръщането им в приоритет.
⁕Недостатъчната мотивираност и инертност у част от педагогическия екип по отношение прилагането на нови, иновативни методи и подходи, и повишаване на квалификацията.

II. МИСИЯ НА ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“
Мисията на детското заведение е да даде качествено възпитание и подготовка на децата от предучилищна възраст, да постави основата за формиране на личности със социално поведение и мислене, знаещи, можещи, с високо самочувствие, широки интереси и творчески нагласи, съхранили своята национална идентичност и уважаващи индивидуалните и културни различия.
Тя се основава на въведените добри практики, традициите запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, оценките на различни институции и родителите, Закона на предучилищното и училищното образование, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията и финансирането на системата на предучилищното образование.
Мисията се отнася до всички участници в предучилищното образование – децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти – ресурсен учител, логопед, психолог, както и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми за сътрудничество, ефективна комуникация, и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, визията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.

III. ВИЗИЯ НА ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“
Детска градина „Захарно петле“ е съвременен тип детско заведение. Тя има собствен стил и облик и е желана от децата жизнена среда за индивидуално-личностното им съзряване чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес, управлението и формите на работа със семейството и обществеността. Децата се възпитават и обучават в съответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет.
При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи.
Визията на детското заведение е насочена към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина – Семейство – Обществен съвет – Институции като партньори в провеждането на различни дейности.
В ДГ “Захарно петле“ детето учи играейки, изследва света, експериментира, общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие. А екипът от учители е партньор със семейството, което намира подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация.
Като общинска собственост и местна дейност детската градина се издържа на делегиран третостепенен бюджет, като се прилагат национални стандарти за издръжка.
Бюджетът на детското заведение е достатъчен, което позволява да се поддържа и обогатява материалната база.

IV. ЦЕЛИ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Основна цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.
Подцели:
Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции;
Успешна подготовка на детето за училище чрез използване на съвременни технологии и формиране на общочовешки добродетели у децата.
Развитие потенциала на всяко дете чрез съдържателни и разнообразни дейности и интегриране на различните видове детска активност.

V. ЦEННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ
• Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина;
• Поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия;
• Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие;
• Стимулиране на индивидуалността, творчеството, толерантността към различията и проявите на доброто у децата;
• Осигуряване на среда, която радва децата, стимулираща ги за активно общуване с връстниците и възрастните, носеща им удовлетворение и задоволяваща изцяло техните потребности от игри, движение и информация;
• Приобщаване към националните и европейски културни ценности чрез съчетаване на добрите традиции и модернизирането на образователния процес;
• Постоянно усъвършенстване на професионалните умения и компетенции на учителите чрез философията на ученето през целия живот;
• Адаптиране и приложение на добри европейски педагогически практики в образователния процес;
• Активно и ползотворно сътрудничество със семействата с цел защита правата, интересите и потребностите на децата.

VІ. ПРИОРИТЕТИ
• Поддържане на високо качество и ефективност на образователно -възпитателния процес в детската градина;
• Създаване на умения у децата за самоконтрол, самооценка на собствените постижения и поведение, развиване на познавателните способности и интереси като условие за разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в съвременния свят;
• Изграждане на позитивна среда за осигуряване на физически, психически и емоционален комфорт за всяко дете, допринасяща за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето, социална компетентност и подготовка за училище;
• Осъществяване на коректни взаимоотношения и контакти с родителите сътрудничество и съпричастност, основаващи се на доверие и откритост, толерантност и добронамереност, деликатност и взаимно подпомагане;
• Извеждане на иновацията, интеграцията и интерактивността като основен белег на работата на всеки един от педагозите;
• Решаване на конфликти между децата и противодействие срещу проявите на агресивност и насилие;
• Оптимизиране на дейностите извън ДОС.

VІІ. ПРОГРАМНА СИСТЕМА
В ДГ „Захарно петле“ образователно-възпитателната работа за учебната 2020-2021г. ще се осъществява по програма на МОН, като се използват учебните помагала на издателство “Изкуства”, книжките “ Аз съм в детската градина” за първа възрастова група, втора възрастова група и трета подготвителна група и “Аз ще бъда ученик” за четвърта подготвителна група.

VІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛТА И ПОДЦЕЛИТЕ
◄ Квалификационно – педагогическа дейност:
– лекция за компетенциите, необходими на учителя и тези на родителя;
– изработване на тестове за диагностика по различните образователни направления;
– изясняване на проблемите при воденето на задължителната документация.
◄ Организационно-педагогическа дейност:
– изготвяне на седмично разпределение и годишни разпределения;
– определяне екипите на групите;
– оформяне на родителските табла, интериора в групите и фоайетата;
– изготвяне на график за работа за допълнителните образователни дейности;
– измерване физическата дееспособност на децата;
– изработване на детските портфолиа;
– диагностични процедури за проверка на входното ниво.
◄ Административно-стопанска дейност:
– изработване и защита на Списък ОБРАЗЕЦ – 2, електронно подаване с КЕП;
– дооформяне на вътрешния двор със зелена растителност и дървета;
– начален инструктаж на новопостъпили служители;
– осигуряване на работно и представително облекло на служителите;
– осигуряване на задължителната документация; осигуряване на канцеларски материали и учебни пособия;
– проверка и своевременно отстраняване на повреди в уреди, съоръжения и инсталациите в детската градина и двора;
– проверка на таксова книга, ведомост, форма -76, и др. счетоводни документи.
◄ Контролна дейност:
1.Административна – проверка на учебната документация; проверка на таксовата книга и другата счетоводна документа.
2.Педагогическа – установяване входно и изходно ниво на децата; Тематична проверка-
„Развитие и усъвършенстване на партньорски отношения на ДГ със семейството чрез различни дейности, мероприятия, изяви и други форми на взаимодействие и доверие с родителите“.
3.Текуща – проверка на всички учители по всички направления и ядра; посещаемост и видове отсъствия на децата в групите.
Резултатите от контролната дейност се отчитат на педагогически съвет.

VІІІ. РАБОТА С РОДИТЕЛИ
1. Родителски срещи във всички групи. Избор на родителски актив по групи и за ДГ.
2. 3апознаване на родителите с Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, Правилника за дейността на ДГ и дейностите над ДОС и дейности по БДП.
3. Оформяне на родителски кътове и постоянни изложби на детското творчество –по групи.
4. Открити моменти пред родителите.
5. Участие на родителите в подготовката и провеждането на празници и работилнички за изработка на различни изделия.
6. Анкети с родители по отношение на организацията на работа и постигнати резултати.
За учебната 2020/2021г. са записани 281 деца на възраст 3–7 години, по желание на родителите съгласно ЗПУО. Децата са разпределени в 10 групи, като групите са сформирани на възрастов принцип съгласно Правилникът за дейността на ДГ „Захарно петле” и правилата за прием на деца в Община Пловдив. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

М.СЕПТЕМВРИ – 2020г.
Първи ПС Срок: 15.09.2020г. Отг: Директор

Втори ПС Срок: 16.09.2020г. Отг: Директор
Квалификация:
Лекция: „Иновативни средства за ефективна комуникация и работа с родителите“
1„Отново в детската градина” -Тържество за откриване на НУГ. Срок:15.09.2020г.,отг. у-ли и у-ля по музика.
2.Избор на секретар на ПС.
3.Избор на работни екипи, комисии и отговорници, подпомагащи дейността на детската градина през новата учебна 2020-2021г.
4.Актуализиране на длъжностните характеристики.
5.Утвърждаване на хорариумите по групи и новите седмични програми по издателство „Изкуства”.
6.Обсъждане и приемане на план за контролната дейност, план за квалификационната дейност, план за тематичната проверка, план по БАК и пожари, план за празници и развлечения в ДГ.
7.Педагогическо взаимодействие м/у институцията и сем. среда, като субекти, осигуряващи просперитета на детската индивидуалност и влиянието в/у нейния потенциал.
1.Проверка на таксовата книга.
2.Проверка на складовете за хранителни продукти и консумативи.
3.Проверка на дневниците на групите.
4.Общо събрание за приемане на Правилника за вътр.ред, длъжн. х-ки – персонал, избор на хигиенна комисия.

М. ОКТОМВРИ – 2020г.
1.Педагогически контрол:
-проверка на задължителната документация.
-проверка на посещаемостта по групи.
2. „При светофара”- практическа ситуация на площадката по БДП за безопасно движение.
3. „Богатствата на есента“ – изложба
4. Квалификация:
Лекция: „Ролята на семейството за адаптация на детето към условията на ДГ“
1. Педагогическо съвещание:
-изготвяне на диагностични
тестове за входно ниво на децата.
Отг: Учители по групи
-изготвяне портфолио на децата от групите.
Отг: Учители
2. Работа с родителите:
– родителски срещи по групи;
– оформяне на родителските кътове;
– обогатяване на базата по групи /есенна украса/;
– Седмица на четенето – „Бабо, прочети ми приказка“.
3. Хигиена и здравеопазване
– отразяване на антропометричните измервания на децата в медицинската им документация–комуникация между мед. сестра и личен лекар.
Отг.: Мед. Сестра
– проверка на хигиенното състояние на обекта.
Отг.: Мед. сестра и Директор
4. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организиране и реализиране на допълнителните педагогически услуги /ДПУ/ извън държавните образователни стандарти за учебната 2020-2021г.
1. Проверка на хранителния склад.
2.Проследяване на заплащане на такси и недопускане на недобори. Проследяване на абонамент.
3.Проверка на приходно-разходната книга.
4. Проверка на работното време на служителите.
5.Зареждане с продукти за
есенно-зимния период.
Отг: домакин, касиер-домакин
5.Общо събрание – финансов отчет на делегирания бюджет за трето тримесечие на календарната 2020г.– м.юли-септември.
6.Проверка на готовността на отоплителната инсталация за зимния сезон.
М. НОЕМВРИ – 2020г.
Педагогически
дейности
Организационно-педагогическа дейност
Административно-стопанска дейност
1.Педагогически контрол:
– анализ от резултатите на
диагностиката – входно ниво
– обсъждане на текущи проблеми.
-текуща проверка: организация на работа с деца по направления, кътове за игра, култура на хранене, навици.
Отг.: Директор;
2. Квалификация:
Лекция:
„ Интерактивни форми на педагогическо взаимодействие детска градина – семейство”.
Срок:м.11.2019г.
отг.Учители

1.Педагогически съвещания:
-информация за състоянието на
МТБ, обновяване на групите и др.
отг: Директора, срок:10.11.20г
2. Работа с родителите:
-„Зрънце любов за врабчетата” – изработване и поставяне на хранилки и къщички за птици;
– Пътешествие в знанието – открита ситуация пред родителите;
-„Да си подадем ръка“ – създаване на библиотечен кът за обмен на книги, списания, статии за родителите.
3. Празници и развлечения:
– Празник на християнското семейство
Отг. Учители
– „Как да се спасим” – открита ситуация по БАК; Отг.: Учители по групи, мед.сестра, срок 20.11.20г.
4. Хигиена и здравеопазване:
– Провеждане на текущ контрол по хигиенното състояние на обекта.
Отг.: Директор, мед.сестра, Срок 30.11.20г.
– Реализиране на оздравителни и закалителни дейности –контрол на температурата в занималните и спалните, проветряване, закаляване чрез облеклото на децата.
Отг.: мед. сестра,Срок: 27.11.2020г.
1. Проверка на трудовата
дисциплина.
2. Проверка на задължи-
телната учебна документация.
3.Проверка качеството на
храната и грамажа на детска порция.
4.Инвентаризация и брак със
Счетоводител от район“Северен“.
5.Есенно почистване на двора на детската градина и подготвяне за зимния сезон.

М. ДЕКЕМВРИ – 2020г.
Педагогически
дейности
Организационно-педагогическа дейност
Административно-стопанска дейност
Трети ПС
Срок: 17.12.2020г.
Отг:директора
Педагогически контрол:
– Проверка на задължителна-
та документация.
-Проверка по направления;
-Анализ на резултати от тематична проверка

2. Квалификация:
-Практикум: „Споделяне на иновативни практики за подобряване взаимоотношенията с родителите“
-Лекция: „Образование в ценности – традиции и новаторство”
1.Организация и съдържание на педагогическото взаимодействие в различни режимни моменти/ утринно раздвижване, хранене, допълнителни педагогически ситуации в следобеден режим/
Срок: 19.12.2020г., Отг.: директор
2.Работа с родителите:
– Запалване на коледните светлини
-ателие „Сръчни ръце” – изработване на коледни сувенири
Отг.Учители, срок: 12.12.20г.
3.„Коледни чудеса”- изложба на детско творчество
Отг.Учители, срок: 15.12.20г.
4. „Дядо Коледа дойде с дар за всякое дете”
5. Хигиена и здравеопазване:
– Провеждане на текущ контрол на хигиенното състояние на кухня, складове, кабинети и др.
Отг.: Директор,мед.сестра
Срок: текущ
– Проверка на рационалното хранене.
Отг. Мед. сестра
Срок: постоянен
1.Приключване на финансовата година.
Отг.: Гл. Счетоводител
2.Завършване на годишната инвентаризация.
3.Абонамент за периодичния и електронен печат.
4.Проверка на задължителна счетоводна документация.
5.Изготвяне на примерен график на отпуските на всички служители за 2020 календарна година.
6.Годишен инструктаж на работещите по безопасност и здраве при работа.
7.Заседание на Обществен съвет.
Отг. Директор

М. ЯНУАРИ – 2021г.
Заседание на ПС за :
– отчитане на дейността на ДГ през първото полугодие;
– проследяване резултатите от предучилищната подготовка на децата.
Педагогически контрол:
-Информация за състоянието на групите – посещаемост, МТБ, кътове;
-Проверка на задължителната документация;
-Проверка по направления. 2.Квалификация:
Педагогическо споделяне: Работа с трудни родители
1.„Приказка за здравето“ – иновативен куклен театър
Отг. Учители, срок: м. януари
2. Кукерски маски – изложба
Отг.Учители, срок:
3.Работа с родителите:
– разговори и индивидуални срещи с родителите
4.Хигиена и здравеопазване:
1.Осигуряване на оптимален двигателен режим.
Отг.Учители, срок: постоянен
2.Проверка от комисия по хигиена на санитарно- хигиенното състояние на групите и кухнята;
Отг.мед.сестра, срок: постоянен
5.Отчитане на резултатите от контролната дейност на директора
1.Изпълнение на задачи от плана за зимна подготовка – почистване на сняг / ако има такъв /.
2.Проверка документацията, водена от ЗАС / присъствена форма, събираемост на такси/
Отг.Директор,ЗАС;
срок: постоянен
3. Проверка на хранителните складове.
4.Проверка качеството на храната и грамажа на детска порция.
5.Провеждане на Общо събрание:
– отчет за финансовата 2020г.
– отчет на СБКО за 2020г.
М. ФЕВРУАРИ – 2021г.
Педагогически
дейности
Организационно-педагогическа дейност
Административно-стопанска дейност
1.Четвърти ПС
Срок:17.02.2021г.
Отг. Директор
2.Избор на Програмна система за трета и четвърта възрастова група, по която ще се работи през учебна 2021-2022 г.
3.Педагогически контрол:
– Извършване на текуща проверка по ЗУД.
4.Квалификация:
-Дискусия: „Нашите позабравени игри”;
– Обучение на персонала за действия при БАК, пожар, първа помощ
1.Организиране на празниците от пролетния цикъл –приемане на графици за провеждане на тържества за Баба Марта, тържества за мама
Отг. Учили, муз.р-л;срок: м.февруари
2. Работа с родители:
– Изложба „Рисувам с мама и татко” на тема „Правилата са за всички” БДП
Отг.Учители 4гр.
– Изработване на мартеници и включване в инициативата за най-дълга мартеница
– провеждане на родителски срещи за решаване на организационни проблеми.
3. Хигиена и здравеопазване:
1.Контрол на температурата в помещенията и закаляването на децата.
Отг.: мед. сестра
2. Отчет на здравословното състояние на децата и заболеваемостта.
Отг.: мед. сестра
3. Проверка на хигиенното състояние на групите.
Отг.: мед. сестра
1.Проверка на трудовата дисциплина.
2.Проверка на хранителните
складове, сертификати на хранителните продукти по БДС.
3.Проверка на задължителна-
та счетоводна документация.

М. МАРТ – 2021г.
Педагогически контрол:
-Проверка на задължителната документация
Срок: постоянен, Отг.: Директор
Квалификация:
-Ден на водата – беседа, презентация
-Творческо споделяне:
„ Изложба – Моето семейство”
-Тренинг:“Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в детската градина“
1.„ Баба Марта бързала”, развлечение за посрещане на Баба Марта всички групи
Срок: 01.03.21г.
2. Работа с родители:
-„За тебе, мила мамо!“ – празник за мама
Отг.Учители по групи;срок:12.03.21г.
3. Хигиена и здравеопазване:
– Проверка на хигиена в занималните и коридорите
Отг.:мед.сестра; срок:постоянен
1.Варосване на дръвчетата в двора и залесяване с нови храсти и дървета.
Отг: директора и РПС.
2.Проверка на месечния отчет на ЗАС.
3.Проверка на хранителния склад – срокове на годност , начин на съхранение на продуктите.
Отг.Директор, ЗАС, мед. сестра
М. АПРИЛ – 2021г.
Педагогически
дейности
Организационно-педагогическа дейност
Административно-стопанска дейност
1.Пети ПС
Срок:21.04.2021г.
Отг: директора
2.Номинация за учители за удостояване с Почетна значка на гр. Пловдив;
3.Педагогически контрол:
– Проверка по направления във всички групи;
Отг.:директор;срок: 30.04.21г.
4. Квалификация:
-Практикум:“Анкета за родители –готовн. на децата за у-ще“
1. Седмица на детската книга – среща с автор на литература за деца
Отг.Учители; срок:02.04.21г
2. „Здравей, пролет” – развлечение за посрещане на пролетта;
Отг.Учители, муз.р-л; срок:16.04.21г.
2. 22 април – Ден на Земята – почистване на двора и засаждане на дървета
Отг.Учители; срок: 30.04.21г.
3.Шарен Великден – изложба
Отг.Учители; срок: 30.04.21г.
4. Работа с родители:
– Посещение на исторически музей с родители;
5. Хигиена и здравеопазване:
-Двигателна активност в детската градина – беседа
Отг.мед.сестра; срок: 30.04.21г.
1.Изготвяне на заявка за летните планови ремонти.
2.Проверка на ведомост и так- сова книга – недобори.
3.Проверка на хр. складове и склада за консумативи- срокове на годност на продуктите, сертификати по БДС.
3.Пролетно почистване на двора.

М. МАЙ – 2021г.
1.Шести ПС:
-отчет на цялостната работа през учебната година;
– приемане на доклад-анализ за дейността на детското заведение;
-отчет на контролната дейност на директора;
-отчет на резултатите от тематичната проверка;
-анализ на квалификационната дейност;
-насоки за работа през летния период;
Срок:28.05.2021г. Отг: Директор
1.Изготвяне на диагностични тестове за изходно ниво.
Отг: Учители по групи
2. „24-ти май – празник на буквите“ – поставяне на постери във фоайето на ДГ.
Отг:Учители по групи; Срок:15.05.2021г.
3.Работа с родители:
– Ден на отворените врати
– Мама, татко и аз“ – спортен празник
– „Довиждане, детска градина!“ – празник за изпращане на бъдещите ученици
4. Хигиена и здравеопазване:
-Антропометрични изследвания на децата
Отг.мед.сестра; срок: 31.05.21г.
1.Подготовка за летен режим на работа.
2.Актуализиране на графика
за отпуските на ПП и НП
персонал.
3.Отчитане реализирането на годишното разпределение на темите и ситуациите.
4.Осигуряване на материали и задължителна документация за НУГ- изготвяне на заявки.
5.Изчистване на недоборите.
ЗАБЕЛЕЖКА:

Годишният план на ДГ“Захарно петле“ е отворен за допълнения и корекции през цялата учебна 2020/2021 година, при възникване на необходимост от това, след гласуване на Педагогически съвет.

Приложения към Годишен комплексен план на ДГ „Захарно петле”:

1.График на срещите по ал. 1, т. 2, съгласно чл. 16, ал. 4 от Наредбата за приобщаващо образование;
2. План за квалификационна дейност;
3. План за контролна дейност;
4. План за тематична проверка;
5. План за празници и развлечения;
6. План по БДП;
7. План по БАК;
8. План педагогически съвет.