МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина.

Оценяване на качеството на образованието се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.

Съобразно изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с управлението на качеството в детската градина, е въведено изискването за самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини). То се извършва ежегодно от комисия в детската градина, чрез дейности, процедури и критерии, приети от детската градина.

Областите, които подлежат на самооценяване, са:

– управлението – ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за повишаване на качеството в институцията; взаимодействие на детската градина с родителската общност; дейността на Обществения съвет към детската градина

-образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация; взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни.

В процеса на оценяване участват децата от различните възрастови групи, учителите, директора , както и родителите. Етапи на самооценяването

1 .Определяне на работната група;

2.06учение на членовете на работната група;

З .Подготовка работната група предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на предоставяното образование в детската градина ( вписват се в правилника за дейността на детската градина, приемат са на педагогически съвет и се утвърждават от директора)

4.Провеждане на информационна кампания сред учителите и родителите;

5.Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на детската градина.

6.Провеждане на самооценяването;

7.06работване на информацията от проведеното самооценяване;

8.Анализиране на получените резултати от самооценяването;

9.Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване;

10.Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, оценка на резултатите и постиженията, от проведената дейност от самооценяването;

  1. Утвърждаване на доклада от самооценяването.

Докладът от самооценяването съдържа:

1.Информация за условията на вътрешната и външната среда, в която функционира детската градина през периода на самооценяването;

2.Данни за използваните инструменти при самооценяването;

З.Данни за резултатите от самооценяването,

4.Сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;

5.Анализ на резултатите от самооценяването;

6.Предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение.

Принципите за управление на качеството са

1 .ефикасност и ефективност.

2.ангажираност и сътрудничество.

3 .прозрачност и публичност

4.автономност

4.самоуправление

Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в ДГ ”Захарно петле” се основават на:

Закона за предучилищното и училищното образование,

Наредба N2 5 на МОН за детските градини

ЦЕЛИ и ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

  1. Повишаване на качеството на образование

1 .Използване на съвременни методи и похвати;

2.Използване възможностите на индивидуална и групова организация;

З.Усъвършенстване на процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен образователен процес;

4.Въвеждане на нетрадиционни интерактивни техники за личностно развитие на всички деца.

5.Поддържане на педагогическите дейности извън ДОС

6..Повишаване качеството на публичните изяви на децата.

7..Реализиране на превенция на насилието и агресията сред децата.

11.Модернизиране на материалната база.

1 .Непрекъснато обновяване на материално-техническа база]

2.Въвеждане на ИКТ средствата за по-добро качество в образователния процес.

III. .Повишаване квалификацията на педагогическите кадри.

1 .Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми;

  1. Обмяна на опит.

З. Включване в обучителни програми.

с родителите .

1 .Дигитална грамотност на съвременните родители, учители и деца.

  1. Индивидуални и общи срещи с родителите за планиране на общи цели и задачи, за разрешаване на възникнали проблеми и казуси, и др.

мониторинг и контрол на качеството.

  1. констатации, изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на процеса за осигуряване и повишаване качеството на образованието.

2.0ценки и препоръки от регионалното управление на образованието и Министерството на образованието и науката.

Отговорници за изпълнение на дейностите са : директор и учителите по групи.