МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
В ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“
Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина.
Оценяване на качеството на образованието се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.
Съобразно изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с управлението на качеството в детската градина, е въведено изискването за самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини). То се извършва ежегодно от комисия в детската градина, чрез дейности, процедури и критерии, приети от детската градина.
Областите, които подлежат на самооценяване, са:
– управлението – ефективното разпределяне, използването и управлението на ресурсите за повишаване на качеството в институцията; взаимодействие на детската градина с родителската общност; дейността на Обществения съвет към детската градина
-образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация; взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни.
В процеса на оценяване участват децата от различните възрастови групи, учителите, директора , както и родителите.
Етапи на самооценяването :
1.Определяне на работната група;
2.Обучение на членовете на работната група;
3.Подготовка – работната група предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на предоставяното образование в детската градина ( вписват се в правилника за дейността на детската градина, приемат са на педагогически съвет и се утвърждават от директора)
4.Провеждане на информационна кампания сред учителите и родителите;
5.Проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на детската градина.
6.Провеждане на самооценяването;
7.Обработване на информацията от проведеното самооценяване;
8.Анализиране на получените резултати от самооценяването;
9.Предлагане на мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване;
10.Изготвяне на доклад- анализ за процеса на самооценяване, оценка на резултатите и постиженията, от проведената дейност от самооценяването;
11. Утвърждаване на доклада от самооценяването.
Докладът от самооценяването съдържа:
1.Информация за условията на вътрешната и външната среда, в която функционира детската градина през периода на самооценяването;
2.Данни за използваните инструменти при самооценяването;
3.Данни за резултатите от самооценяването,
4.Сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;
5.Анализ на резултатите от самооценяването;
6.Предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение.
Принципите за управление на качеството са :
1.ефикасност и ефективност.
2.ангажираност и сътрудничество.
3.прозрачност и публичност
4.автономност
4.самоуправление
Мерките за повишаване на качеството на предлаганото образование в ДГ ”Захарно петле“ се основават на:
Закона за предучилищното и училищното образование,
Наредба № 5 на МОН за детските градини
ЦЕЛИ и ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
I. Повишаване на качеството на образование
1.Използване на съвременни методи и похвати;
2.Използване възможностите на индивидуална и групова организация;
3.Усъвършенстване на процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен образователен процес;
4.Въвеждане на нетрадиционни интерактивни техники за личностно развитие на всички деца.
5.Поддържане на педагогическите дейности извън ДОС
6..Повишаване качеството на публичните изяви на децата.
7..Реализиране на превенция на насилието и агресията сред децата.
II.Модернизиране на материалната база.
1.Непрекъснато обновяване на материално-техническа база]
2.Въвеждане на ИКТ средствата за по-добро качество в образователния процес.
III..Повишаване квалификацията на педагогическите кадри.
1.Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми;
2. Обмяна на опит.
3. Включване в обучителни програми.
IV.Взаимодействие с родителите .
1.Дигитална грамотност на съвременните родители, учители и деца.
2. Индивидуални и общи срещи с родителите за планиране на общи цели и задачи, за разрешаване на възникнали проблеми и казуси, и др.
V.Вътрешен мониторинг и контрол на качеството.
1. Констатации, изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на процеса за осигуряване и повишаване качеството на образованието.
2.Оценки и препоръки от регионалното управление на образованието и Министерството на образованието и науката.
Отговорници за изпълнение на дейностите са : директор и учителите по групи.