Създаване в детската градина на среда за нормално развитие на децата и условия за опазване и развитие на детската личност. Утвърждаване на детското заведение, като институция за обществени услуги и партньор на родителите при отглеждане и възпитание на децата им.