Заповед – поименен състав ОС

Основни членове на Общественият съвет към ДГ „Захарно петле” за учебната 2022-2023г. са следните:

> Донка Щилянова, Началник на отдел „Образование” и представител на Община Пловдив;

>  Борислава Герджикова – председател и представител на родителите;

>  Даниела Иванова – представител на родителите;

>  Даниела Колева-Тютюнджиева – представител на родителите;

> Виктория Кацарска-Диманова — представител на родителите.

Резервни членове:
> Магдалена Георгиева, гл. експерт „Образование и култура”, район

„Северен – резервен член на Община Пловдив ;

>  Елена Ташева – резервен член на родителите;

>  Радослава Врадинова – резервен член на родителите;

>  Гергана Георгиева – резервен член на родителите;

>  Димитрина Атанасова – резервен член на родителите.

Утвърдени със Заповед  160/20.10.2023г. на директора на ДГ „Захарно петле”.

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ДГ ”ЗАХАРНО ПЕТЛЕ”

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този Правилник се урежда устройството, структурата, функциите и дейността на Обществения съвет към ДГ „Захарно петле” — гр. Пловдив

Чл.2. Общественият съвет към ДГ „Захарно петле” е орган, който подпомага развитието на детската градина и осъществява граждански контрол на управлението й

Чл.3. Съставът на обществения съвет включва бивши и настоящи родители на децата от детската градина, бивши възпитаници, учители, общественици, научни и културни дейци съпричастни към просветното дело, готови да съдействат за напредъка на ДГ „Захарно петле”.

Чл.4. Дейността на обществения съвет е насочена към обединяване на усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на детската градина и за осъществяване на граждански контрол на управлението й, с цел създаване на условия за активна и демократично функционираща общност.

РАЗДЕЛ П.

ИЗГРАЖДАНЕ И СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към дг „Захарно петле”

 1. Процедура за учредяване на Обществен съвет

Чл.5 Общественият съвет се учредява към Детска градина „Захарно петле” гр. Пловдив.

Чл.6.(1) Съставът на обществения съвет към ДГ „Захарно петле” се състои от нечетен брой – основни членове 5 и 4 резервни членове, и включва един представител на финансиращия орган и четирима представители на родителите на деца в детската градина.

(2) Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите и на финансиращия орган — община Пловдив, в обществения съвет.

З) Поредността на заместване на резервните членове е определена на учредителното събрание, чрез гласуване.

 • Когато основен член отсъства от заседание на обществения съвет на негово място участие взема резервният член, съобразно поредността на заместване.
 • Резервен член може да бъде включен в състава на обществения съвет, като основен член по реда на чл. 7, ал.3 от този правилник.

Чл.7 (1) Конкретният брой на основните членове и на резервните членове на обществения съвет се определя от директора на ДГ „Захарно петле”.

(2)Членовете на обществения съвет на ДГ „Захарно петле” се определят за срок до три години, със заповед на директора на институцията, като едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години. В едномесечен срок преди изтичане на срока по чл.7, ал. 2 от този правилник, директорът организира конституирането на нов състав на обществения съвет.

(З) Промяна в състава на обществения съвет преди изтичане на срока по чл.7, ал. 2 от този правилник се прави:

 1. при отписване или завършване на детето, чийто родител е член на обществения съвет;
 2. след писмено заявление до директора на детската градина от представител на родителите;
 3. след писмено уведомление от финансиращия орган за промяна на представителя;
 4. по инициатива на директора при възникване на някое от обстоятелствата по чл. 12, ал. 1 от този правилник;
 5. при неявяване на три заседания на обществения съвет за една учебна година;
 6. по решение на събранието на родителите.
 • При предсрочно прекратяване на правомощията на член на обществения съвет, по решение на събранието на родителите, съставът се попълва от резервен член по поредността на заместване, за срок до изтичането на срока по чл. 7, ал. 2 от този правилник.
 • При предсрочно прекратяване на правомощията на представител на финансиращия орган — община Пловдив, съставът се попълва от посочения резервен член, за срок до изтичането на срока по чл. 7, ал. 2 от този правилник.
 • При невъзможност съставът на обществения съвет да бъде попълнен с резервен член, директорът организира частично попълване на състава за срок до изтичането на срока по чл. 7, ал. 2 от този правилник.

Чл.8.Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл.9. Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите, като не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет, задължително са родители на деца от детската градина.

Чл. 10.3а представители на родителите могат да бъдат излъчени:

1 .Родители на деца от детската градина;

2.Професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши родители на деца от детската градина, бивши възпитаници, които не са родители на деца от детската градина.

Чл.11.Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Чл. 12. (1) Не може да бъде член на обществения съвет към ДГ „Захарно петле” лице, което е:

1 .Осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2.В трудово или облигационно правоотношение с ДГ „Захарно петле”, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет – кмета на общината.

 • Основните и резервни членове на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1 от този правилник.

(З) При настъпване на промяна на посочените в декларацията обстоятелства, основните и резервни членове на обществения съвет, информират писмено директора на детската градина и председателя на обществения съвет.

Чл. 13. Учредяване и избор на обществен съвет към ДГ „Захарно петле“:

1.Директора на детската градина издава заповед, в която определя общия числен състав на обществения съвет към ДГ „Захарно петле“, според тяхното представителство и утвърждава текста на декларацията по чл. 12, ал. 1 от този правилник.

2.Директорът на детската градина, в срок не по-малък от 15 дни, преди провеждане на родителската среща:

2.1 .издава заповед за организация на родителските срещи за избор на представители на родителите, които да участват в събранието за избор на членове на обществения съвет;

2.2.отправя писмена покана за участие в срещата за избор на представители на родителите, които да участват в събранието за избор на членове на обществения съвет, чрез информация на таблото в детската градина и в официалната интернет страница на детската градина, до родителите на всички деца от детската градина, в подходящо време, с цел осигуряване на присъствието на максимален брой родители.

З.Поканата се подписва от всички родители и съдържа:

 • изходящ N9 и дата в изходящия дневник на детската градина; дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на срещата на родителите;
 • информация за интернет страницата и адреса, на която са оповестени правомощията на обществения съвет.

4.На срещата на родителите се води протокол и присъствен списък, от длъжностно лице, определено с заповед на директора, което удостоверява с подпис протокола.

Решението за избор на представители на родителите, които да участват в събранието за избор на членове на обществения съвет се извършва, чрез гласуване и излъчване на представители на родителите в обществения съвет. Гласуването се извършва с обикновено мнозинство – повече от 1/2 от присъстващите да са гласували „за” (винаги има задължителен кворум);

В три дневен срок от провеждане на срещата, протокола и присъствените списъци се входират с вх.Ј\Г9 и дата във входящия дневник на детската градина.

Срещата се ръководи от директора на детската градина. На срещата се определят по двама представители на родителите от група, които ще вземат участие в учредителното събрание за избор на обществен съвет на детската градина.

В срещите на родителите, може да участва с право на глас само един родител на дете от детската градина.

 1. Директорът на детската градина, в срок не по-малък от 15 дни, преди провеждане на учредителното събрание, отправя писмена покана за участие с излъчените представители на родителите от всички възрастови групи за избор на основни и резервни членове на обществен съвет, чрез информация на таблото в детската градина и/или в официалната интернет страница на детската градина.

6.На учредителното събрание на родителите се води протокол и присъствен списък, от длъжностно лице, определено със заповед на директора, което удостоверява с подпис протокола. В три дневен срок от провеждане на събранието, протоколът и присъствените списъци се входират с вх.Ј\Г2 и дата във входящия дневник на детската градина.

На събранието се избира председателстващ събранието, от присъстващите родители. На събранието се определя поименния списък на основните и резервни членове на обществен съвет на детската градина, от излъчените представители на родителите от всички възрастови групи в детската градина.

За член и за резервен член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете в детската градина, както и лице по чл. 10, т.2 от този правилник.

7.Директорът на детската градина, в срок не по-малък от 30 дни преди датата на провеждане на събранието на родителите, отправя писмено искане до финансиращия орган — кмета на общината, за определяне на представител и на резервен член в състава на обществения съвет на ДГ „Захарно петле”. Финансиращият орган — кметът на общината, уведомява директора на детската градина за определените членове, в срок до 30 дни от получаване на искането.

8.Въз основа на протокола от събранието и на писмените уведомления от финансиращия орган — кмет на общината, директорът на детската градина издава заповед, в която определя поименния списък на основните и резервни членове на обществения съвет към ДГ „Захарно петле” и техния мандат.

 1. Процедура за свикване на обществен съвет

Чл. 14. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си Председател, който е задължително представител на родителите.

(2)Председателят се избира с обикновено мнозинство, с явно гласуване.

(3)Председателят:

1 .представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;

2.свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;

З. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

Чл. 15. (1) Общественият съвет свиква редовни заседания най-малко 4 пъти годишно

(2)Една трета от членовете на обществения съвет, прави искане до председателя за свикване на извънредно заседание.

(З)При необходимост директорът отправя искане до председателя на обществения съвет за свикването му на извънредно заседание.

Чл. 16. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всички членове, до директора на детската градина, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа изходящ и дата в изходящия дневник на детската градина, дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред .

(2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина и/или на официалната интернет страницата на ДГ „Захарно петле”, най-малко 10 дни преди деня на заседанието.

Чл. 17. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си, в срок от З дни преди деня на предстоящото заседание.

(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина.

Чл.18. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.

(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред, непосредствено преди неговото гласуване.

(З) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове повече от 1/2 от присъстващите да са гласували „за”

Чл. 19. В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл.2(). Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл.21. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя , от лицето, което го е съставило и от членовете на обществения съвет.

(2) В срок до З дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина и се поставя на мястото за обявление в детската градина и на официалната интернет страницата на детската градина.

III. Процедура за водене и съхраняване на документацията за дейността на обществен съвет

Чл. 22.3адължителна документация на обществения съвет:

1 .Писмена покана до родителите и списък с поканените, удостоверен с подписите им.

2.3аповеди за създаване на обществен съвет.

З .Протоколи от срещи на родителите и присъствен списък.

 1. Протоколи от проведени събрания на обществения съвет и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило. В срок до З дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира с вх.Ј%Г2 и дата в дневника за входяща кореспонденция и се поставя на официалната интернет страница на детската градина.

5.Писмени уведомления до финансиращ орган.

6.Становища на обществения съвет.

7.Писмени искания на директора за становища.

8.кореспонденция с институции — регистрира се във входящ или изходящ jf2 и дата, във входящо-изходящия дневник на детската градина, според вида на кореспонденцията.

Чл. 23.(1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет към ДГ „Захарно петле” се водят в отделен класьор за всяка учебна година.

(2)Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет към ДГ „Захарно петле” се съхраняват в детската градина, в кабинета на Директора.

(З)Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина, определено със заповед на директора.

(4)Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

РАЗДЕЛ III.

ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ „Захарно петле”

Чл.24.Обществения съвет към ДГ „Захарно петле” осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с детската градина, с родителската и друга общественост, с държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица.

Чл. 25. (1) Правомощия на обществения съвет към ДГ „Захарно петле” .

 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. запознава се с доклада от самооценяване на качеството на предоставяното образование в ДГ „Захарно петле” за всяка учебна година и ежегодния отчет за изпълнението на плана към стратегията, в края на всяка учебна година;

З. дава становище за отчета на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на детската градина в края на всяка учебна година;

 1. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;
 2. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката и инспектирането на детската градина;
 3. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 4. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;
 5. участва с представители в комисиите за атестиране на директора при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 6. съгласува избора от учителите в детската градина на познавателните книжки;
 7. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 8. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на общността;
 9. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността

„директор” на детската градина;

13.участва с представители в заседанията на педагогическия съвет, с право на съвещателен глас.

 1. дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на кмет на община Пловдив — първостепенен разпоредител с бюджет.

(2) При неодобрение от обществения съвет на акт по чл.25, ал. 1, т. I от този правилник, той се връща с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното му разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(З) Съгласуването на документи от обществения съвет става, чрез разглеждане на внесените документи от страна на директора и обсъждане и отправяне на предложения от страна на обществения съвет.

(4) Срокът за становище по разглеждания документ от страна на обществения съвет е 10 дни.

Чл. 26. (1) Задължения на обществения съвет към ДГ „Захарно петле”:

 • .Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

1.1 .поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина, в срок до 15. 09.;

1.2.публикува се на официалната интернет страницата на детската градина, в срок до

15.09.;

 1. З. представя се и се обсъжда публично на среща с родителите от детската градина, в срок до 30.09.

(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

Чл. 27. (1) Задължения на директора към обществения съвет:

1.В срок до 31 март на текущата година, директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина за становище.

2.Към проекта на бюджет по т. 1 от този правилник директорът, прилага обяснителна записка с информация за:

1.1 .очакваните приходи и разходи по видове;

 1. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал — численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
  • списък на капиталовите разходи;
  • разпределение на бюджета по дейности;
  • основните ограничения при формирането на бюджета;
  • размера на целевите средства по видове;
  • размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;
  • размера на собствените приходи и остатък от предходни години.

(2)Директорът представя мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по чл.27, ал. 1, т. 1 от този правилник в случай, че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет. (3)За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(4)Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

РАЗДЕЛ IV.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

S 1. Този правилник се издава на основание чл.270 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

S 2.Правилникът за устройството и дейността на обществения съвет към ДГ „Захарно петле” се утвърждава със заповед на директора.

S 3.Актуализирането на правилника се извършва при промяна на нормативната уредба, по реда на неговото утвърждаване.

}4.Всички неуредени с този правилник въпроси се уреждат, съгласно действащото законодателство