ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА – Д Г “ ЗАХАРНО ПЕТЛЕ “
административен адрес гр. Пловдив, ул. „Петър Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4

УЧЕБНА 2020/2021 ГОД.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник определя функциите, организацията, управлението и финансирането на детската градина; правата и задълженията на участниците в образователния процес /деца, учи-тели, директор, др. педагогически специалисти и родители/, както и взаимодействието между тях; правата и задължения на другите работещи в детската градина.
Чл.2. (1) Детска градина „Захарно петле“ е общинска и ползва имот, публична общинска собственост.
(2) Тя се преобразува и закрива със заповед на кмета на Община Пловдив, след решение на Общинския съвет. За учебната 2017/2018г. влезе в сила Решение № 266 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол № 15/01.08.2017г. за преобразуване на детски градини в район „Северен” – преобразуват се считано от 18.09.2017г. ДГ „Пролет” с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Ген. Кутузов” № 4 и ДГ „Захарно петле” с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Петър Шилев” № 1, чрез вливане на ДГ „Пролет” в ДГ „Захарно петле” с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Петър Шилев” № 1 и втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 и Заповед на Кмета на Община Пловдив с изх. № 17 ОА 2094/22.08.2017г.
(3) ДГ „Захарно петле“ е юридическо лице, с официален адрес и седалище: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Петър Шилев“ № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4.
(4) В ДГ е въведена системата на делегиран бюджет, като директорът е третостепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелна бюджетна сметка към район “Северен“–Община Пловдив.
(5) Делегираната част са всички разходи по единната бюджетна класификация, с изклю-чение на данък сгради и такси за битови отпадъци и разходи за храна от местна дейност с из-ключение на детските градини ползващи услуга по ежедневно приготвяне и доставка на храна, които са неделигирана част.
(6) Текущите ремонти и капиталови разходи oт местна дейност се извършват след одо-брение на кмета на Община Пловдив или упълномощен от него ресорен заместник-кмет, съ-гласно Решение № 130, взето с протокол № 5/31. 03. 2016 г. на Общински съвет – Пловдив.
Чл.3. ДГ „Захарно петле “ има право на:
1. Символи и ритуали, в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;
2. Собствен кръгъл печат;
3. Банкова сметка;
4. Данъчен номер и шифър по Булстат;
5. Самостоятелно разпореждане с бюджетните си средства;
6. Квалификациран електронен подпис – КЕП.
7. Определяне организацията, методиката и средствата на обучение, възпитание и социализация на децата;
8. Да участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейността на процеса на обучение, възпитание и социализация на децата в детската градина.
Чл.4. (1) ДГ „Захарно петле “ е институция в системата на предучилищното и училищно обра-зование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от три годишна въз-раст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
(2) Официалният език в системата на предучилищното и училищно образование е българският.
(3) Предучилищното образование в ДГ „Захарно петле “ е светско и не се допуска нала-гането на идеологически и/или религиозни доктрини.
(4) В детската градина не се допуска дискриминация или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедания и обществено положение.
Чл.5. ДГ „Захарно петле “ създава условия за цялостното развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.
Чл. 6. ДГ „Захарно петле” осигурява подкрепа за личностно развитие на децата, като разра-ботва и прилага политики за подкрепа за личностно развитие на детето и изграждане на пози-тивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на общно-стта на детската градина /чл. 174 от ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование/.
Чл.7. ДГ „Захарно петле“ носи отговорност за:

1. Прилагането на държавния образователен стандарт за предучилищно образование, както и за прилагането на държавните образователни стандарти, кореспондиращи с функцио-нирането на детската градина;
2. Създаването на условия за опазване на живота и укрепване здравето на децата по време на обучението и възпитанието им на територията на детската градина и при организира-ни от детската градина дейности, извън територията й;
3. Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на МТБ;
4. Извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограни-чават правата и свободата на личността или нарушават учебно-възпителния процес.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА
Чл.8. (1) Предучилищното образование в ДГ „Захарно петле “ се осъществява при целодневна, почасова и/или самостоятелна организация, като са сформирани 10 групи на целодневна орга-низация, с капацитет 169 деца – 6 групи / с капацитет 138 деца /на административен адрес ул. „Петър Шилев” № 1 и 4 групи с капацитет 110 деца /с капацитет 92 деца / на втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4, разпределени както следва:
1. Първа възрастова група – 2 групи (2);
2. Втора възрастова група – 2 група (1+2);
3. Трета подготвителна възрастова група – 3 група (1+1);
4. Четвърта подготвителна възрастова група – 2 групи (2+1).
(2) В ДГ предучилищното образование се организира в учебна година с продължителност 12 месеца, която включва учебно време от 15 септември до 31 май на следващата година и неучебно време – извън този период.
(3) В ДГ педагогическото взаимодействие се организира в основни форми /педагогически ситуации/ и допълнителни, които са извън педагогическите ситуации, съгласно интересите и потребностите на децата.
(4) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от КТ обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.
Чл.9 (1) Целодневната организация в ДГ осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година до постъпването им в I клас .
(2) В целодневната организация в учебно време се редуват както основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации – само допълнителни форми, като се осигуряват и:
1. Условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън;
2. Условия и време за хранене – сутрешна закуска, обяд и две задължителжителни подкре-пителни закуски – между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята;
3. Дейности по избор на детето.
Чл.10 (1)Почасовата организация се организира за отделното дете в групите за целодневна ор-ганизация, в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден и само в учебно време. В една група може да се включат не повече от 2 деца на почасова организация, над максималния брой деца, съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО.
(2) Почасовата организация се осъществява само през учебното време от 9,00ч. до 12,00ч.
(3) В почасовата организация се организират основна форма, а ако продължителността на престоя на детето позволява – и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.
(4) Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират като допъл-нителна услуга по отглеждане на децата по чл. 68 от ЗПУО.
Чл.11 (1) Самостоятелната организация включва обучение, възпитание и социализация на дете-то, извън групата и организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от дет-ската градина в началото и края на учебното време /15 септември – 31 май на следваща година/.
(2) Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от учители в детската градина в началото и в края на учебното време.
(3) За провеждане на дейността по ал. 3 родителите осигуряват присъствието на детето в определен от детската градина ден и час.
(4) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време не пос-тига очакваните резултати от възпитанието,обучението и социализацията определени за всяка възрастова група по образователни направления от следващата учебна година се включва в це-лодневна, полудневна/ при осъществяване на такъв вид организация в ДГ/ или почасова орга-низация на предучилищно образование по избор на родителите.
Чл.12 (1) В детската градина се обучават, възпитават и социализират и деца със специални образователни потребности, като броят им в една група е до 3 деца./чл. 192 от ЗПУО/.
(2) Подкрепата за личностно развитие осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите, уменията и индивидуалните образователни потребности на децата. Тя е обща, съобразно чл. 178, ал. 1 от ЗПУО и допълнителна, съгласно чл. 187 от ЗПУО.
Чл.13 (1) Детската градина осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес /чл.185 ал.1 от ЗПУО/.
(2) ДГ участва със свои представители, определени със заповед на директора и назначени със заповед на Началника на РУО Пловдив от 2020г. в екип за обхват и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за район на компетентност Община Пловдив – район „Северен” – старши учител Елка Николова и старши учител Вилина Чолакова-Стоянова.

ІІ. ПРИЕМАНЕ, ЗАПИСВАНЕ, ПОСТЪПВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

Чл.14.(1) Приемането, записването, преместването и отписването на децата в ДГ „Захарно петле “ до 31.12.2016г. се осъществява при спазване регламентите на Методиката за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски гради-ни и обединени детски заведения на територията на община Пловдив, приета с Решение № 294, взето с Протокол № 14 от 02.08.2012г., изменена и допълнена с Решение № 441, взето с Про-токол № 23/18.12.2013г., и Решение № 206, взето с Протокол № 11/21.06.2017г. на Общински съвет – Пловдив.
(2) Приемането, записването, преместването и отписването на децата в ДГ „Захарно пет-ле “ се осъществява при спазване на Наредба за условията и реда за записване, отписване и пре-местване на деца в общинските детски ясли и градини на територията на община Пловдив, при-ета с Решение № 206, взето с Протокол № 11/21.06.2017г. на Общински съвет – Пловдив.
(3) Приемът в почасова организация е извън системата за централизиран прием и се осъ-ществява от детската градина, въз основа на заявление от страна на родителя, с копие от удосто-верение за раждане на детето и по следните критерии:

• настоящият адрес на детето е в административния район на детската градина;
• поредността на подаденото заявление;
• деца с по-големи (по-малки) брат/сестра, когато двете деца едновременно ще посещават съответното детско заведение.

(4) Дете със СОП се приема в почасова организация в съответната възрастова група, при условие, че не се надвишава определения максимум съгласно чл.192 от ЗПУО – до три деца в група.
(5) Приемът в самостоятелната организация е извън системата за централизиран прием и се осъществява от детската градина, въз основа на заявление от страна на родителя и при спаз-ване на изискванията на чл. 18, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за ЗПУО.
(6) Децата се отписват oт детската градина, както следва:

1. Подадено от родителя заявление с изразено желание за отписване на детето;
2. Отсъствие за период по-дълъг от два месеца, без уведомяване от родителите, с изключе-ние на тези от подготвителна група;
3. Неплащане на дължимата месечна такса за ползване на ДГ два поредни месеца, с изклю-чение на тези от подготвителна груп;
4. Записано дете, което не е постъпило в ДГ по неуважителни причини, до един месец от посочената дата в Приложение № 3 на Методиката за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община Пловдив, съобразно Решение № 206, взето с Протокол № 11/21.06.2017г. на Общински съвет – Пловдив.
Чл.15. Приемането на деца от подготвителна група от друго детско/учебно заведение се извър-шва с удостоверение за преместване (УП).
Чл.16. Класирани деца на служители в детското заведение се приемат в групи, различни от гру-пата, в която работи родителят.
Чл.17.(1) При постъпване на детето в ДГ, родителят /настойникът/ трябва да представи меди-цинските документи, посочени в чл. 4, ал. 2 от т. 2 до т. 6 включ. от Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към ДГ.
(2) При деца със специални образователни потребности, алергии, хронични и наследстве-ни заболявания представят консултация със съответния специалист за адекватна реакция на ме-дицинската сестра на детската градина при нужда.
(3) Деца, на които мед. сестра не е удостоверила редовността на медицинските документи, не се приемат в групите.
(4) Деца, боледуващи от вирусни инфекции и провеждащи лечение с лекарства, не се приемат до пълното им оздравяване и представена медицинска бележка.
(5) При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от лич-ния лекар за липса на контакт със заразно болен, а при отсъствие за повече от 30 дни при епиде-мични условия се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чрев-ни бактерии. При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (съгласно Наредба № 5 от 2006г. за диагностиката, профилактиката и контрола на ме-стните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.) и Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини на МЗ).
(6)В детската градина се приемат за обучение, възпитание и социализация до 3 деца в група със специални образователни потребности.
Чл. 18. Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото включване в първа възрастова група на детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за само-обслужване /обличане, събличане, хранене, ползване на тоалетна/;
Чл.19. Родителите(настойниците) предоставят актуална информация за връзка и се задължават при промяна на адрес и телефон, своевременно да уведомят детската градина, а при промяна в семейното положение, касаещо попечителството на детето, представят необходимите докумен-ти.
Чл. 20. Родителите на приетите деца, които ще ползват преференции при плащане на таксата, попълват декларация и предоставят необходимата документация, като преференцията започва да тече от следващия месец. ЗАС качва в Административния панел преференциите на децата, след резолюция на директора.
Чл. 21.(1) В ДГ „Захарно петле “ приемането и предаването на деца става лично между родител /настойник/ и учител/ пом. възпитател от ДГ. В началото на учебната година родителите попъл-ват декларация за лицата, които могат да взимат детето от ДГ.
(2) В ДГ времето за сутрешен прием на децата, които са на целодневна организация е от 7.00 до 8.30 ч., а времето за изпращане е от 16.30 до 19.00 ч. Изключение от това се допуска по уважителни причини при условие, че родители предварително са уведомили учителите на групата или директора. При необходимост от по–късно предаване на детето, само при предва-рително информиране, учителите изчакват родителите. При неподадена информация от родите-лите, след 19 ч. на централния вход на ДГ се оставя информационна бележка за местонахожде-нието на детето.
(3) Децата, които са на почасова организация в детската градина се приемат в 9.00 ч. и се изпращат в 12.00 ч.
(4) Вземането на дете на обяд се разрешава само по уважителни причини, като родителят попълва декларация за датата и часа на вземането на детето.
Чл.22. Преместване на дете от една група в друга група на детската градина става при наличие на свободни места, заявено от родителя желание и докладна записка от директора до началника на отдел „Образование и бизнес развитие” с положителна резолюция. Изключение се допуска в началото на УГ, като тогава се изпраща Докладна записка за уведомяване на Началника на отдел „Образование”.
Чл.23. При напускане /преместване/ на дете се уведомяват учителите на групата, директора, ЗАС, като се подава заявление до директора на ДГ. Задължително се прави проверка за неизпла-тени такси. Ако няма такива, на родителите /настойниците/на детето се предава медицинския картон, заверен и приключен от медицинската сестра на детското заведение и УП, ако детето е от 3 или 4 подготвителни групи.

ІІІ. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Чл. 24. Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подгот-вителна възрастова група.
Чл. 25. Децата, приети в подготвителните възрастови групи и подлежащи на задължително пре-дучилищно образование се вписват в Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16 год. възраст и се отразяват в базата данни в Списък-образец 2.
Чл. 26 (1) В 14-дневен срок преди края на учебното време, учителят на съответната подготви-телна група установява готовността на детето за училище, като отчита физическото, познава-телното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.
(2) Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование, в срок до 31 май на съответната учебна година.
(3) Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас, като може да се правят и препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Чл. 27.(1) Децата от подготвителните възрастови групи могат да се преместват в други детски градини през цялата учебна година, при заявено желание от страна на родителите/попечители.
(2) За преместването директорът на ДГ издава удостоверение за преместване, което се регистр-ира в дневник за изходяща кореспонденция на ДГ, описва се в дневника на групата и в Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16 год. възраст.
Чл.28.(1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна и почасова организация, мо-гат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с доку-мент от компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не по-вече от 10 дни за съответната учебна година с предварително писмено уведомяване от страна на родителите. Извън тези случаи, отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със запо-вед на министъра на образованието и науката. Допустимият брой неизвинени отсъствия за един месец е до три отсъствия и не повече от 10 за учебната година.
(3) От м.І.2017г., файл с отсъствията на децата се изпраща на НЕИСПУС с КЕП на директор, с цел проследяване посещаемостта на тези деца и евентуалното санкциониране на родителите, при неосигуряване на присъствието им. Спрените помощи се превеждат в Бюджета на ДГ и се разходват по предложение на комисия за координиране за закупуване на материали и играчки за подкрепящо образование, като това се отчита към 30.09 и 31.12 през всяка календар-на година.
(4) Заявление за отсъствие на детето по семейни причини се приема, когато е подадено най-малко един ден по-рано и заведено във входящия дневник. Допустими са забавяния само при непредвидено възникнал здравословен проблем и при спазване изискванията за информи-ране до 8.30ч. в първия ден на отсъствието.

ІV. ТАКСИ
Чл. 29. Размерът и редът за плащане на таксите за дете в ДГ са съобразно Заповед № 14 ОА 1807/16.07.2014г. на кмета на Община Пловдив, Решение № 200, Протокол № 11/ 26.06.2014г. на Общински съвет – Пловдив.
(1)Месечната такса за целодневни групи се формира сумарно от постоянна част, незави-сеща от посещаемостта на децата и пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на де-цата, при запазване преференциите по чл.24 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив и придобива следния вид:
№, Такса за ползване ДГ, Месечна такса за 1 дете.
1. Месечни Такси за ползване на целодневни групи в ДГ за деца 3-4г. 50.00 лв, формирана сумарно както следва:
• 20.00лв. Постоянна част от дължимата месечна такса, независеща от преференциите по чл. 24 от Наредбата;
• 30.00лв. Пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посеща-емостта, при запазване преференциите на чл. 24 от Наредбата;
2. Месечни Такси за ползване на целодневни групи в ДГ за деца 5г. и 6г. както следва:
• 48.00 лв за пълен месец. Пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посещаемостта, при запазване преференциите на чл. 24 от Наредбата – без постоянна част.
Чл.30 (1) Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса се намалява по реда и при наличието на условията посочени в чл.33 от ПДДГ
(2) Съгласно чл. 23 а от Наредбата не се заплаща такса /постоянна част и променлива част / за:
1. деца на родители, единият или двамата от които са загубили 71 и над 71 % от работо-способността си;
2. деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производстве-ни аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг;
3. децата с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с екс-пертно решени на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или дет. заведение;
4. третото и следващите деца на многодетни родители, когато са отглеждани в едно семей-ство. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, се приема за „дете”.
5. деца, за които е предприета мярка за закрила по чл. 4, ал. 1 т. 5 и т. 6 от Закона за закрила на детето – предоставяне на социални услуги резидентен тип и настаняване в специали-зирана институция.
(3) Съгласно чл.23б (1) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив не се заплаща постоянна част от таксата в случай, че в детското заведение се извършват ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 дни в рамките на един месец.
(4) Съгласно чл.23б (2) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив не се заплаща постоянна и промен-лива част от таксата, в случай, че детето за целия календарен месец юли и/или август няма да посещава ДГ. За ползване на тази преференция, родителите/настойниците следва да подадат заявление до директора в срок от 5 работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца, през който детето ще отсъства.
Чл.31. Не се заплаща пропорционална част на таксата за времето, през което детето не е посещавало детска градина.
Чл.32.(1)Такса, сформирана сумарно от постоянната част и 50% от пропорционалната част на дължимата месечна такса се заплаща за:
1. деца на родители, един или двамата от които са студенти в редовна форма на обучение, докторант/и или специализанти;
2. деца с един родител – дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна майка – осиновителка или дете със самотен баща – осиновител;
3. деца, настанени в приемни семейства;
4. деца, ползващи социална услуга в Звено „Майка и дете“
(2) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:
1. за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса;
2. за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса ;
(3) Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:
1. за първото дете –такса, формирана сумарно от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част;
2. за второто – такса, формирана сумарно от постоянната част и 25% от размера на про-порционалната част;
3. за третото и следващи деца на многодетни родители,отглеждани в едно семейство – не се заплаща.В случаите, в които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи за да се издържа само, следва да се приеме за „дете”.
Чл.33. По отношение на дете, за което има наличие на две или повече основания за преферен-циално заплащане на месечна такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя/ нас-тойника.
Чл.34.(1) При ползване на преференциите, родителите/настойниците подават декларация до директора на ДГ, с приложени документи, доказващи правото на съответната преференция, при постъпване на детето и при промяна на обстоятелствата При наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечната такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя/настойника.
(2) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от таксата започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.
Чл.35.(1) При преместване на дете в друга детска градина родителите заплащат рамките на текущия месец:
1. постоянната част на таксата в детското заведение, в което детето е постъпило първоначалн;
2. пропорционалната част от дължимата месечна такса, съобразно броя на посещаваните дни в детското заведение.
(2) Директорът издава служебна бележка, удостоверяваща платената такса.
Чл.36. Таксата, която заплащат децата от целодневните групи за предучилищна подготовка на 5- и 6- годишни деца, не включва разходите за подготовка на децата за училище.
Чл.37. Таксата се начислява след спазване всички нормативни изисквания за отчитане присъс-твието на децата в дневниците, като:
(1) Сведение за броя на присъствените дни на децата за месеца се дава от учителя на групата до първо число на следващия месец на ЗАС , като с подписа си удостоверяват верността на подадените данни, която ги въвежда в административния панел „Управление на дейности” в електронната система, считано от 01.01.2017г. .
(2) ЗАС сравнява и засича данните от дневниците със заповедна книга за храна, брой хранодни и месечен оклад за детската градина. Представените в срок медицински бележки се пазят, освен като медицински, но и като финансов документ.
(3) ЗАС разпечатва Таксова книга от електронната система и я съхранява в папка, като тази разпечатка, подписана и подпечатана от директор замества старата форма на таксова книга.
Чл. 38.(1) Събирането на такси се извършва от ЗАС , срещу издадена квитанция, от 01.01.2017г. – генерирана от ел. с-ма, или по банков път в сметката на ДГ „Захарно петле”.
(2) Родителите заплащат дължимата такса не по-късно от десето число в ДГ или по бан-ков път на сметката на ДГ, като до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат, таксите се внасят в бюджетната сметка на Община Пловдив.
(3) При незаплащане на таксата в определения срок от родителите, се начисляват лихви съобразно курса на БНБ за деня -1/365 част.
Чл.39.(1). След 10-то число ЗАС разпечатва и запознава със справката за неплатени такси ди-ректора и учителите по групи.
(2). Неплатилите родители биват приканени да заплатят дължимите такси чрез пряк разговор, телефонен разговор, с писмена покана, по имейл на родителите от електронната сис-тема – след 01.01.2017г .
(3). С писмена „Покана за доброволно плащане”, която при нужда се изпраща по пощата като препоръчано писмо с обратна разписка.
(4). При незаплащане на дължимата месечна такса за ползване на детска градина два по-редни месеца децата се отписват от детската градина.
(5) При нормативни изменения, касаещи начина на плащане, детската градина се анга-жира своевременно да информира родителите за настъпилите промени.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Чл. 40. ДГ „Захарно петле “ полага основите за учене през целия живот, като осигурява среда за физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие
Чл. 41. (1) Процесът на предучилищното образование в ДГ е подчинен на прилагането на про-грамна система като част от стратегията за развитието на детската градина, в съответствие с ДОС за предучилищно образование, която се приема с решение на педагогическия съвет.
(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и фор-ми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.
(3) Програмната система създава условия за придобиване на компетентности като очак-вани резултати по всяко от 7-те образователни направления /Български език и литература; Ма-тематика; Околен свят; Изобразително изкуство; Музика; Конструиране и технологии; Физиче-ска култура/; отчита спецификата на детската градина и съответства на интересите, възможно-стите и възрастовите характеристики на децата.
Чл. 42. Програмната система включва 4 основни компоненти: подходи и форми на педагоги-ческо взаимодействие; разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; тематично разпределение за всяка възрастова група; механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.
Чл. 43. Учебните помагала и познавателните книжки са дидактическо средство за овладяване на компетентностите по образователните направления, посочени в ДОС за предучилищното възпи-тание, като за децата от първа и втора възрастови групи се закупуват от бюджета на ДГ /местни дейности/, а за децата от подготвителни възрастови групи – от бюджета на ДГ в частта ДД.
Чл. 44.(1) Съгласно Чл. 19 от Наредба № 5/03.06.2016г. и ЗПУО за децата, посещаващи детска-та градина, при заявено желание на родителите и срещу заплащане може да се осигурят условия за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
(2) Дейностите се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педа-гогическо взаимодействие и се организират при спазване на указанията на отдел „Образование“ за организиране и реализиране на допълнителни педагогически дейности.
(3) Детското заведение предлага и развлечения и забавления извън влизащите в дневния режим- театрални, куклени и циркови представления от външни професионални актьори- срещу заплащане от родителите.
Чл. 45. (1). В хода на предучилищното образование постиженията на всяко дете се отразяват в портфолио, което съдържа всички важни и значими за децата данни, обстоятелства, материали – основна информация за детето, постиженията му в детската градина по образователните на-правления, постиженията на детето при включването и участието му в допълнителните дейно-сти, организирани от детската градина и от доставчици на допълнителни услуги, интересите и заложбите на детето и тяхното развитие, както и др. данни, касаещи всички аспекти от развити-ето му./чл. 35 от Наредба № 5/03.06.2016г. за предучилищното образование/.
(2). С оглед осигуряване на приемственост в образователно – възпитателния процес, при завършването на четвърта подготвителна възрастова група, портфолиото на детето се предава на родителите му.
VI. РАБОТНО ВРЕМЕ
Чл. 46. (1). Детската градина работи целогодишно на петдневна работна седмица от 06.00 до 19.00 часа.
(2) Детската градина работи с деца:
1. от 7.00 до 19.00 часа – групи в ДГ/ първа, втора, трета подготвителна , четвърта подготвителна възрастови групи/
Чл. 47. (1) Работното време на служителите е регламентирано в ПВТР на ДГ.
(2) Работното време на директора е от 8.00 ч. до 16.30 ч., с почивка от 12.00 до 12.30 ч.;
(3) Работното време на учителите е както следва:
• І смяна от 7.00 – 13.30 ч.;
• ІІ смяна от 12.30 – 19.00 ч.
(4) Учителите работят с деца, при спазване на регламента на чл. 15, ал. 5 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищно образование, като работят съвместно с децата в часовия интер-вал от 13.00 до 13.30 ч.
(5) Работното време на служител „ЗАС” е от 7.30 до 16.00 ч., с почивка 12.00 – 12.30 ч.
(6) Родители, служители и др. могат да изискват издаване, от страна на детската градина на документи – служебни бележки, удостоверения, УП и др. след подадено от тяхна страна зая-вление. Документите се изготвят от служител ЗАС или друг, определен от директора на детска-та градина, в тридневен срок от подаване на заявлението.
VII. ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ, СФОРМИРАНЕ НА СБОРНИ ГРУПИ, ХРАНЕНЕ

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ
Чл.48. Организацията на престоя на децата е съобразена с изискванията за безопасни условия на отглеждането, възпитанието и обучението им, както и със спецификата на детската градина.
(1) Децата се приемат:
1. от учителката , пом. възпитателката, дежурен служител в групи в ДГ/ първа, втора, трета подготвителна , четвърта подготвителна възрастови групи/ сутрин от 7.00ч. до 8.30 и се предават до 19.00ч. лично на родителите или упълномощени от тях пълнолетни членове или близки на семейството, които са посочени в подадена за целта декларация;
(2) Сутрешният прием на децата приключва до 8.30 часа. Не е разрешено родителите или настойниците да нарушават със закъснения логическата последователност на режимните моменти.
(3) При всякакви промени в графика на посещение на детето в детската градина, родите-лите са задължени да уведомят педагогическия/мед. персонал най-малко един ден предварител-но или до 8.30ч. сутринта.
(4) Прием на дете се отказва при видими симптоми на здравословно неразположение- температура, хрема, кашлица, зачервено гърло, болки в корема, разстройство, обриви, възпале-ние на очите и др., като при последващ прием се изисква бележка от личния лекар за здраво-словното състояние на детето.
(5) Приемът на дете, издадено със здравословни проблеми, се извършва с бележка от личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детска градина.
(6) При възникване на здравен проблем родителите са длъжни в най-кратък срок да се явят в детската градина или да осигурят близък, който да се погрижи за детето, като повторното му връщане става само с представяне на медицинска бележка от лекар.
(7) Родителите са длъжни да информират учителите и мед. лице за заболявания, които изискват по-специален подход – алергии, диабет, епилепсия, ОВИ и заразни заболявания; при инфекциозно заболяване представят писменото известие от личния лекар веднага на мед. лице.
(8) Забранява се внасянето на дребни играчки, модули от строители, мозайки, химикали и други остри и опасни предмети, като родителите се задължават да проверяват раниците и джобовете на децата си.
(9) Забранява се носенето от децата на мобилни апарати, бижута и други ценности. Пер-соналът в ДГ не носи отговорност за липсата и повреждането им.
(10) На родителите се забранява да съхраняват в гардеробчетата на децата лекарства, включително витамини, сиропи, капки за нос, хомеопатични таблетки, дъвки и хранителни добавки.
(11) Забранява се достъпът на родители /настойници/ до помещенията на детските гру-пи: занимални и спални от съображения за сигурност и хигиена в сградата.
(12) Достъп на родители /настойници/ е позволен само след предварителна договорка с учителите по групи и директора.
(13) Родителите се отнасят към директора за всички проблеми, въпроси и предложения, които не са в компетентността на учителите.

СБОРНИ ГРУПИ

Чл.49. (1) Сборни групи се сформират при :
1. Ваканционни периоди определени от МОН, отработващи се дни;
2. При аварии и други непредвидени ситуации;
3. Намаляване броя на децата в групите под нормативно определената посещаемост;
4. Отсъствие на учител и невъзможност да се осигури заместник.
(2) При възможност се спазва възрастовия признак на разпределение на децата.
(3) При сформиране на сборна/и група/и директора издава заповед, в която точно и ясно е упоменато кои групи се събират и кои учители и др. персонал ще се грижат за децата в група-та.
5. През летния период – от 01.07 до 31.08 ДГ „Захарно петле” с втори адрес: ул. „Г.Кутузов” № 4 се затваря за работа с деца и децата и персонала се преместват в ДГ „Захарно петле” на ул. „Петър Шилев” № 1, след одобрена Докладна записка до Отдел „Образование” на Община Пловдив.
ХРАНЕНЕ
Чл.50 . (1) В ДГ храненето се организира съобразно изисквания на Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в ДЗ на МЗ и Наредба № 9 на МЗХ от 11.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, пред-лагани в ДЗ и училищата.
(2) Храната се приготвя по Сборник Рецепти от 3-7 годишна възраст, одобрени от МЗ.
(3) Седмичното меню се изготвя всяки четвъртък от комисия в състав: мед. сестра, домакин, готвач, главен учител с първа специалност – готвач технолог, при спазване на изиск-ванията за пълноценно, балансирано и здравословно хранене на децата в ДГ, и се утвърждава от директора. Менюто е задължително за изпълнение. Подмяна се допуска само след съгласуване с Директора при липса на някои продукти в доставките или др. непреодолими обстоятелства.
(4) Седмичното меню се публикува на сайта на Системата за централизиран прием всеки петък от домакина на ДГ.
(5) От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при t ° – 4° С в продължение на 48ч.
(6) Отговорност за качеството, количеството и влагането на продуктите в храната носи готвачът.
(7) Контрол върху качеството на храната се осъществява от директора и мед. сестра.
(8) В случаите, в които детето е взето на обяд, на родителя се дава следобедната закуска.
(9) При постъпване на дете с хранителна или друга алергия се организира следното:
1. изисква се от родителите документ, който е издаден от лекар специалист- удостоверяващ съответната алергия;
2. ДГ създава условия при необходимост за храненето на тези деца;
3. Мед.сестра информира учителките на групата и пом. възпитателите, а при тяхно отсъс-твие – заместникът, за специфичните особености на детето/децата от групата с храни-телна или друга алергия;
4. Мед.сестра дава точни и ясни указания на кухненския персонал при необходимост от приготвяне на храна за тези деца.
5. В случай на невъзможност за осигуряване на подходяща храна и при желание на роди-телите, след писмено разрешение от ОДБХ- гр. Пловдив, в ДГ може да се внася при-готвена от родителите храна /писмо с изх.№15ВК1653/15.10.2015г. на Община Пловдив/.
(10) В ДГ се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопас-ност, съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прила-гане. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно дей-стващото законодателство. При доставките се следи за качеството на приеманите продукти или за изписания на опаковката срок на годност при най-малкото съмнение за негодност за консумация на продукта, същият се отделя и се връща на фирмата доставчик.
(11)Не се допуска внасянето на хранителни продукти, от персонал и родители, за консу-мация от децата.
(12) Изключение се допуска при организиране на празници и рождени дни, при следни-те условия: внесените продукти са пакетирани и не се консумират в ДГ .
VIII. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 51. Медицинското обслужване се осъществява от медицинско лице, съгласно Наредба № 3 от 27.04.2000г. за здравните кабинети в ДЗ и училищата и Наредба № 3/05.02.2007 на МЗ за здравите изисквания към ДГ.
Чл. 52. Задълженията и отговорностите на медицинското лице са регламентирани в длъжност-ната характеристика, утвърдена от кмета на район „Северен” и в Правилника за вътрешния трудов ред на ДГ.
Чл. 53(1) В ДГ „Захарно петле” са обзаведени здравени кабинети, съгласно приложението на Наредба № 3/27.04.2000г.
(2) В здравните кабинете се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата от ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Куту-зов” № 4 .
(3) Дейността на здравните кабинете се осъществява от медицински сестри, всяка от които осъществяват следните дейности:
1. провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детската градина;
2. наблюдава физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата;
3. приема, проверява и съхранява медицинските документи на децата от ДГ, регистрира здравното и имунизационно състояние на децата в градината;
4. води и съхранява документацията на здравния кабинет;
5. организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детската градина;
6. медицинската сестра изготвя анализ на здравословното състояние на обслужваните от нея деца;
7. системно наблюдават физическото и нервно – психическо развитие на децата;
8. работи в постоянен контакт с родителите;
9. контролират хигиената в детската градина и приготвяне на храната съобразно изискванията на РЗИ, като ежедневно пробват храната, присъстват на влагането на продуктите и на разпределението на готовата храна;
10. отговарят за състоянието на здравните книжки на персонала както и за изпълнение на препоръките на РЗИ;
11. контролират изпълнението на санитаро-хигиенните изисквания на РЗИ, изискванията на БАБХ и обучава помощния персонал.
12. следи да не се приемат деца с температура, повръщане и при видими симптоми на здравословно неразположение – хрема, кашлица, зачервено гърло, обриви, разстройство и при заразно заболяване изолират карантинираните групи и деца, като не допускат сливане;
13. организира здравното възпитание на деца и родители;
14. изисква от родителите лична здравно-профилактична карта, в която личният лекар отразява здравното състояние на детето.Следи за спазване изискването да не се дават на децата лекарства, внесени от родителите;
15. даването на каквито и да било специфични лекарствени средства на нуждаещи се деца, се осъществява само от мед. лице, след поискано от родителите съгласие;
16. В детското заведение се оборудва спешен шкаф с медикаменти за оказване на неот-ложна медицинска помощ, с пряк отговорник мед.сестра;

Чл. 53.(1) Хигиенно състояние:
1. Контролът върху работата на помощния персонал се извършва от директора на детското заведение, от мед.сестра и от учителките по групи.
2. Помощник-възпитателите пряко участват във възпитателния процес, а именно при поддържане на високо ниво на хигиена в цялото детско заведение; в моментите на хранене; при изпълнение на поставените цели за възпитаване на здравна култура и навици за самообслужване у децата.
3. Помощник-възпитателите ежедневно извършват хигиенизиране и дезинфекция според изискванията на РЗИ и да се съобразяват с предписанията по задължителния медицински контрол извършван от медицинската сестра на детското заведение.
(2) На територията на детската градина пушенето е абсолютно забранено.
IX. ПОМОЩНО–ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Чл. 54. Правата и задълженията на помощно – обслужващия персонал се определят съгласно КТ, длъжностните характеристики и ПВТР на детската градина.
Чл. 55. Работниците и служителите от ДГ имат право да се сдружават в сидикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.
ГЛАВА ТРЕТА
УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ
Чл.56. (1) Участниците в образователния процес в ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 са децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.
(2) Участниците в образователния процес си партнират за постигане целите на образова-телно – възпитателния процес, в духа на позитивния диалог и при спазване на принципите за равнопоставеност, толерантност и ангажираност.
(3) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъ-ществяват чрез индивидуални консултации; родителски срещи, както и онлайн чрез ел. поща на детската градина. Срещите могат да бъдат планирани, както и да се провеждат всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо.
(4) Като форми на сътрудничество и взаимодействието между родителите и детската гра-дина могат да се използват присъствието и участието на родителите в процеса на предучилищ-ното образование; съвместни действия по организация и провеждане на спортни състезания, ек-скурзии, изложби, пикници и др. инициативи в детската градина и извън нея, както и чрез раз-лични информационни потоци.
(5) Форма за сътрудничество между всички участници в образователния процес е обще-ствения съвет към детската градина.
IІ. УЧИТЕЛИ
Чл. 57. Учителите в ДГ са педагогически специалисти, които изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата в детската градина.
Чл.58. Учителските длъжности в ДГ, съгласно чл. 227, ал. 2 от ЗПУО са:
1. Учител в ДГ – Изисквания: висше образование, ОКС „Бакалавър/Магистър”
Професионална квалификация – „Учител”;
2. Старши учител в ДГ- Изисквания: висше образование, ОКС „Бакалавър/Магистър”
Професионална квалификация – „Учител”;
3. Главен учител в ДГ – Изисквания: висше образование, ОКС „Магистър” Професионална квалификация – „Учител” – приема се с решение на ПС в началота на всяка НУГ, съглас-но чл. 72 ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и др. педагогически специалисти.
Чл. 59. Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително кри-териите за атестиране и съставът на атестационната комисия, са определени с държавния обра-зователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.60. Учителска длъжност не може да се заемат от лице, което /чл.215, ал. 1 от ЗПУО/:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. е лишено от право да упражнява професията;
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласува-но с министъра на образованието и науката.
Чл.61. (1) Педагогическият специалист в ДГ има следните права /чл.219, ал.1 от ЗПУО/:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството му;
2. да определя методите и средствата за провеждане на образователния процес;
3. да участва във формирането на политиките за развитие на детската градина;
4. да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
5. да повишава квалификацията си;
6. да бъде поощряван и награждаван с морални и материални отличия и награди за високи постижения в предучилищното образование – грамота, плакет, парична награда и др., със заповед на директора и по критерии, определени във ВПРЗ в ДГ.
Чл.62. Педагогическият специалист в детската градина има следните задължения:
1. да осъществява обучение и възпитание на децата в съответствие с ДОС;
2. да опазва живота и здравето на децата по време на образователния процес и при други дейности, организирани от детската градина;
3. да зачита правата и достойнството на децата и другите участници в предучилищното образование и да сътрудничи и партнира със заинтересованите страни;
4. да поддържа и повишава квалификацията си съобразно политиките за развитие на детската градина и специфичните потребности на децата, с които работи с цел подобряване качеството на образованието им.
5. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа;
6. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълняват неговите решения;
7. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на предучилищното образование;
8. да информира родителите за индивидуалните постижения на детето.
9. да не ползва мобилен телефон по време на работа с деца;
10. да уведомява своевременно директора, при наложителни случаи при отсъствие от работа;
11. да не събира парични средства и приема предметни дарения от родителите на децата, посешаващи ДГ, както и от други лица;
12. да изготвя седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни на-правления и тематично разпределение за учебната година;
13. в началото и края на учебното време да оценява постиженията на децата, които се обуча-ват, възпитават и социализират в целодневна организация, както и на тези при самостоя-телна организация, когато родителят осигури присъствието на детето в детската градина в определения ден и час;
14. да води и съхранява портфолиото на всички деца от групата;
15. да води и съхранява професионалното си портфолио, съгласно чл. 226, ал. 1 от ЗПУО;
16. незабавно да уведомява дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за за-крила на детето или Министерството на вътрешните работи, в случаите в които му стане известно, че дете се нуждае от закрила, в изпълнение на чл. 7, ал. 1 от Закона за закрила на детето;
17. да оказва съдействие на инспекторите от Националния инспекторат по образованието при осъществяването на правомощията им.
Чл.62 а. Задължения във връзка с разпространението на Ковид 19:
1. Да спазват стриктно правилата за работа в епидемична обстановка – спазване на лична хигиена, носене на маска/шлем.
2. Да организират приемането и изпращането на децата на самостоятелни входове, без да има контакт между отделните групи.
3. Да организират спазването на дистанция между родителите.
4. Да се спазва физическа дистанция с персонала в отделните групи.
5. Да контролират децата при извършването на дезинфекция на ръцете, да изграждат трайни навици за добра хигиена.
6. Да не предоставят на децата играчки, които не подлежат на дезинфекция.
7. При излизане на двора, да не се използват пясъчниците за игра.
8. Периодично провеждане на игри/разговори в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на децата, за спазване правилата за лична хигиена, както и на правилата в детската градина и навън, които могат да предпазят тях и техните семейства.
9. напомняне на децата да не разменят чаши и прибори за хранене помежду си.
10.Личен пимер на педагогическите специалисти за спазване на правилата и мерките в детската градина.
11.Поставяна на видно място на информационни материали / плакати / за правилна хигиена на ръцете, респираторен етикет и носене на защитни маски.

Чл.63. Учителят по музика в детската градина работи съвместно с учителите за музикалното възпитание на децата, като организира музикално-творческата им активност в съответствие със седмичната програма, плана за празници и развлечения и дневната организация. Организира и участва в подготовката на детските празници и развлечения.
Чл. 64. Учителите, осъществяващи дейностите извън държавния образователен стандарт:
1. Отговарят за живота и здравето на децата за времето, през което работят с тях и за вре-мето на вземане и връщане в групата;
2. Вземат децата от учителите на съответните групи на ДГ и ги връщат лично на учителите от групите;
3. Спазват Етичен кодекс на ДГ, Закона за защита срещу дискриминацията, Закона за закрила на детето, стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, ПВТР , ПДДГ.
Чл. 65. Лицата, заемащи учителска длъжност не могат да нарушават правата на детето, да унижават личното му достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо насилие върху него, както и да разгласяват сведения и данни за дете, без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
Чл. 66. На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от децата, родителите, административните органи и обществеността /чл.219 ал. 3 от ЗПУО/.
ІІI. РОДИТЕЛИ
Чл.67. Родителите имат следните права: /чл.209 от ЗПУО
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за приоб-щаването им към общността;
2. да се срещат с директора и учителите на детската градина;
3. да се запознаят със стратегията, част от която е педагогическата програмна система в детската градина;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в дет-ската градина по въпроси, свързани с личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.
Чл. 68. (1) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образо-вание, като уведомяват предварително детската градина за отсъствието на детето, или най-късно в първия ден от отсъствието му;
2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата в детската градина;
3. да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;
4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграж-дането на умения за учене през целия живот;
5. да участват в родителските срещи;
6. да се явяват в детската градина след покана от учител или директор в подходящо за двете страни време;
7. с поведението и действията си да не нарушават правата на децата и работещите в ДГ;
8. с оглед закрила на личността на детето, да не правят фото – и видеозаснемане на други деца от детската градина, без съгласието на родителите или законните им представители, и на директора на детската градина;
9. да предават и вземат децата си лично от служител в ДГ в посочените часови интервали за прием и предаване на децата, без да нарушават пропускателния режим на детската градина. Да информират предварително за случаи, в които по уважителни причини, не могат да бъдат спазени часовите интервали за приемане и изпращане на детето;
10. след вземане на децата от детска градина, родители и деца напускат двора на градината, с цел опазване на материалната база и растителността в двора.
11. да информират предварително за случаи, в които по уважителни причини, се налага де-тето да бъде взето на обяд ида се подпишат в определената за това тетрадка на групата, в която вписват датата и часът на вземането на детето и се подписват;
12. да не нарушават дневната организация в групата чрез телефонни обаждания извън опре-деленото за целта време от 12.00 – 13.00 ч;
13. да информират учителите и медицинското лице за наличието на здравословни проблеми на детето си;
14. да водят децата си здрави, в чист и спретнат вид. Да осигурят резервни дрехи за деня;
15. да не допускат внасянето в детската градина на лекарства и предмети, които биха застра-шили живота и здравето на децата, както и ценни вещи и предмети /мобилни телефони, таблети, бижута и др./, за съхраняването и опазването на които детската градина не носи отговорност;
16. стриктно да спазват сроковете за заплащане на начислените такси от 1-во до 10-то число всеки месец;
17. да представят медицинска бележка при отсъствие на детето за повече от 10 дни, че не е в контакт с ОЗБ и няма паразити, а при отсъствие за повече от 30 дни по епидемични пока-зания – еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии, за повече от 2 месеца – изследване за чревни паразити / Н №5/2006 на МЗ ДВ 40/2006г. съгл. Н №3/2007 на МЗ /;
18. да информират своевременно учителите за възникнали промени и нови обстоятелства, касаещи детето – семейното положение на родителите, фамилия на детето, адресна реги-страция, домашен или служебен телефон и др.;
19. да присъстват на родителски срещи в групата;
20. да подават декларация за ползване на преференции при заплащане на такса;
21. да уведомяват директора на ДГ предварително чрез писмено заявление за отсъствие на детето от ДГ в периода от 01.07 до 31.08 – 5дни преди началото на месеца през който ще отсъстват;
22. да уведомяват директора на детската градина при желание за дарение, с оглед спазване на заповед № 16 ОА 2076/09.08.2016г. на кмета на община Пловдив;
23. да уведомяват директора за отсъствието на детето им от подготвителна група по семейни или здравословни причини, допуснати в периода 15 септември – 31 май. Писменото уве-домяване за отсъствието по семейни причини следва да е преди периода на отсъствието, като при невъзможност се допуска най-късно в първия ден на отсъствието на детето. При отсъствие по здравословни причини, медицинският документ, удостоверяващ заболяване на детето се представя в първия ден на посещението му, след заболяването;
24. да пазят доброто име и авторитета на детското заведение;
25. да проявяват уважение към децата, родителите и служителите в ДГ с поведение, съхра-няващо техния авторитет и достойнство;
26. да информират директора и медицинското лице в детската градина за наличие на храни-телна алергия на детето, като обстоятелството го удостоверят с документ от компетентно лице и/или орган;
27. да осигуряват присъствието на детето, което се обучава, възпитава и социализира в само-стоятелна организация за оценка на постижения в началото и края на учебното време;
28. в началото на учебната година подават декларация за лицата, които могат да предават и вземат детето.
(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, възпитание и социализация на децата си, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.
Чл. 68 а. Във връзка с разпространението на Ковид 19:
1. Да се запознаят с правилата за работа на детската градина в условията на Ковид19 и да попълнят еднократно декларация за информирано съгласие, като декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни.
2. При водене и взимане на детето от детска градина да спазват стриктно реда, за да се предотврати струпване , като изчакват на нужното разстояние.
3. Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина при температура над 37.3 градуса или с признаци на заболяване.
4. Да организират незабавно вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване.
5. Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случаи стриктно да спазват изискванията за физическа дистанция и хигиена.
6. Да осигурят поне два броя маски, в случай, че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
7. Да информират медицинското лице или учителките, ако децата им имат чувствителност или алергия при ползването на дезинфектанти за ръце.

ІV. ДЕЦА
Чл. 69. Децата в детската градина се обучават, възпитават и социализират при условия, които им гарантират:
1. равен достъп до качествено образование и приобщаване;
2. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
3. зачитане и уважение на личността на детето;
4. хуманизъм и толерантност;
5. ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социални про-мени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности.
Чл.70. Всяко дете в ДГ има право:
1. да бъде обучавано и възпитавано в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъде зачитано като активен участник в образователния процес;
3. на закрила за нормалното му физическо, умствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси, съгласно регламента на чл.10, ал. 1 от Закон за закрила на детето;
4. на закрила срещу методи на възпитание, нарушаващи неговото достойнство, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите ин-тереси /чл. 11,ал.1 и ал.2 от Закона за закрила на детето/;
5. да изразява и реализира свободно предпочитанията си към различните дейности, игри, играчки и деца, съгласно чл.13,ал.1 от Конвенцията на ООН за защита правата на детето;
6. да получава по достъпен за него начин и съобразно възрастта му информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
7. да получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
8. да получава съдействие от детската градина при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко го касаят;
9. да бъде поощрявано с морални и материални награди.
Чл. 71. Всяко дете в детската градина има следните задължения:
1. да спазва Правилника на ДГ, като същият му е представен по-достъпен за детето начин, съобразно възрастта и индивидуалните му потребности;
2. да зачита правата, честта и достойнството на другите деца, както и да не прилага форми на насилие;
3. да не носи в детската градина предмети, които биха застрашили живота и здравето на де-цата и са с източник на повишена опасност;
4. да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на педа-гогическите ситуации и другите форми на педагогическо взаимодействие;
5. да не използва мобилен телефон по време на основните и допълнителни форми на педа-гогическо взаимодействие;
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
І. ДИРЕКТОР
Чл. 72. Директорът е орган за управление и контрол на детската градина, съгласно чл. 257, ал. 1 от ЗПУО и изпълнява регламентите в ДОС за статута и професионалното развитие на учители, директори и др. педагогически специалисти.
Чл. 73. Директорът е педагогически специалист, който изпълнява функции по управлението на детската градина и свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с под-крепата за личностно развитие на децата /чл. 211 от ЗПУО/.
Чл. 74. Като орган за управление и контрол директорът:
1. Управлява и представлява детската градина;
2. Организира и контролира цялостната дейност на детската градина;
3. Осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и социализация на децата, както и безопасни условия на труд;
4. Спазва и прилага държавните образователни стандарти в системата на предучилищното образование;
5. Изготвя и утвърждава Списък-образец 2 за организиране на дейността в детската гради-на за учебната година, след съгласуване с началника на РУО на МОН. Всяка промяна в Списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на гру-пите, или с промени в персонала се утвърждава от директора, след съгласуване с начал-ника на РУО. Към Списък-образец № 2 се прилагат: документи за вида на детската гра-дина в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; годишен план; програмна система; организация на учебния ден;
6. Създава бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономическо разпо-реждане с бюджетните средства за делегираните му права – решение № 491-Протокол № 28/01.12.2011г. на ОС –Пловдив; Заповед №12 ОА4 / 03.01.2012г. на кмета на Община Пловдив;
7. Като третостепеннен разпоредител с бюджета:
• разработва проект за бюджета и го представя на финансиращия орган;
• извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч.
между дейности, като уведомява за това второстепенния разпоредител с бюджет;
• определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, препода-вателската натовареност, съобразно утвърдения бюджет на ДГ и нормите, определе-ни в подзаконовите нормативни актове;
• Сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите по реда на КТ и установените правила в ДГ;
• Награждава и прилага административно-наказателни мерки спрямо учители и слу-жители в съответствие с КТ и ВПРЗ в детската градина;
• Организира приема на деца, както следва до 31.12.2016 г. съгласно Методиката за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, цело-дневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив и от 01.01.2017г. съгласно Наредбата за условията и реда за записване, пре-местване и отписване в общинските детски ясли и градини на територията на Общи-на Пловдив;
• Определя броя на групите и броят на децата в група след съгласуване с педагоги-ческия съвет в съответствие с ДОС за финансирането на институциите и с ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, съгласно чл. 60, ал.1 от ЗПУО;
• Определя вида на организацията на всяка група в детската градина или за всяко де-те, в случаите на почасова или самостоятелна организация, в съответствие с жела-нието на родителя и след съгласуване с финансиращия орган /чл. 20 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното възпитание;
• Подписва и подпечатва документи и съхранява печата на ДГ;
• Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната доку-ментация;
• Изготвя и утвърждава длъжностно разписание на персонала;
• Изработва стратегия за развитие на детската градина, ПДДГ, ПВТР, ВП за РЗ и др.;
• Изпраща ежемесечно до 5-о число на следващия месец на РДСП – Пловдив справка по образец, съгласно приложение № 8 от ППЗСПД за всяко дете отсъствало през съответния месец, повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, а от 01.01.2017г. на платформата на НЕИСПУО файл подписан с КЕП на директор;
• В качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представи-телите на обществения съвет на заседанията на педагогическия съвет, като им предо-ставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат об-съждани /чл. 262, ал. 5 от ЗПУО/;
• Създава организация за публикуване на интернет – страницата на детската градина на Стратегията за развитието на детската градина, Правилника за дейността на дет-ската градина, Годишния комплексен план за дейността на детската градина, Етич-ния кодекс, утвърдения бюджет и тримесечните отчети за изпълнението на бюджета;
• Представя тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на детската градина на общото събрание на работниците и служителите, както и на Обществения съвет;
• При поискване от Обществения съвет предоставя всички сведения и документи, не-обходими за дейността му;
• Оказва съдействие на инспекторите от Националния инспекторат по образованието при осъществяването на правомощията им;
• Организира дейностите по създаването и приемането на Етичен кодекс на общността на детската градина, като за целта, в началото на учебната година, сформира работна група за изготвянето му, в чийто състав участват представители на педагогическия съвет, родителския актив и обществения съвет. В духа на позитивното сътрудничест-во работната група изготвя и приема Етичен кодекс на общността, който е разбираем и достъпен за децата и всички участници в процеса на образование.
• Изготвя Стратегия за управление на качеството, съгласно Наредба № 16/08.12.2016г. и чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО за 4 години, като за всеки две учебни години се разра-ботва План за действие към нея , конкретизиращ дейностите по изпълнението й за съответните учебни години. Стратегията и Плана се приемат на ПС, одоряват се от Обществения съвет и се публикуват на интернет страницата на ДГ.
Чл.75. Директорът на детското заведение е председател на педагогическия съвет /чл. 262, ал. 3 от ЗПУО/.
Чл. 76. При изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
Чл.77. Административните актове на директора могат да се оспорват по административен ред пред кмета на общината /чл. 259, ал. 2, т. 6 от ЗПУО/
Чл.78. Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на АПК /чл. 259, ал. 3 от ЗПУО/
Чл.79. (1) При отсъствие на директора за срок по-малък от 60 календарни дни той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник от педагогическите специалисти. /чл. 261, ал.1 от ЗПУО/.
(2) При отсъствие на директора за повече от 60 календарни дни кметът на общината сключва трудов договор с друго лице за ВИД /чл. 261, ал. 2 от ЗПУО/.
Чл.80. Длъжността „директор” на общинската ДГ се заема въз основа на конкурс при условията и по ред, определени от КТ и чл. 217 от ЗПУО, а при преобразуване или сливане с Решение на Общинския съвет и Заповед на Кмета на Общината.

ІІ. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл. 81. Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина /чл. 262, ал.1 от ЗПУО/
Чл. 82. Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.
Чл. 83. Председател на педагогическия съвет е директорът на детската градина.
Чл. 84. В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват
представители на Обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва детската градина, както и други лица.
Чл. 85.(1) Педагогическият съвет:
1. приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години, част от която е програмната система за предучилищното образование в детската градина и Стратегия за управление на качеството, заедно с План за действие към нея;
2. приема правилник за дейността на ДГ;
3. приема годишния план за дейността на детската градина – план за празници и развлече-ния, план за квалификация, план на педагогическия съвет, план за БДП, план за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари и други;
4. приема политики на детската градина за подкрепа за личностно развитие на детето, за изграждане на позитивен организационен климат, за утвърждаване на позитивна дисци-плина и за развитието на общността на ДГ;
5. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;
6. приема програма за превенция на ранното напускане на ДГ;
7. съгласува броя на групите и броят на децата в група в съответствие с държавния образо-вателен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стан-дарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗПУО;
8. избира учебни помагала и познавателни книжки за групите в детската градина;
9. периодично, най-малко два пъти през една учебна година, проследява нивото на усвоя-ване на компетентности от децата и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване качеството на образователните резултати, в контекста на Стратегията за управление на качеството;
10. взема решение за осигуряването на условия на територията на детската градина за орга-низиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, и са по желание на родителите и срещу заплащане;
11. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на ДГ;
12. определя символи и ритуали на ДГ и отличителни знаци;
13. запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите на неговото изпълнение;
14. на първият ПС номинира гл. учители за предстоящата учебна година – чл. 72 от Наредба № 12/01.09.2016г.
15. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт;
Чл. 86. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол от учител, определен със заповед на директора в началото на годината, подписва се най-късно 3 дни след заседанието и се вписва в книгата за решения на педагогическия съвет.
Чл. 87. Не се допуска отсъствие от заседание на педагогическия съвет без уважителни причини. Освобождаването става след отправена писмена молба до председателя наПС и получено разре-шение.
ІІІ. НАСТОЯТЕЛСТВО – РОДИТЕЛСКИ АКТИВ
Чл.88. /ЗПУО-Чл.308/ В ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Куту-зов” № 4 няма учредено настоятелство, а има родителски актив. Органи на родителския актив са общото събрание и съветът на актива. Членовете на актива се избират от общото събрание (родителски срещи) за срок 1 година.
Чл.89./ЗПУО-Чл.309/ За постигане на целите си родителския актив:
1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за ДГ и контролират целесъобразното им разходване;
2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина;
3. съдействат при решаването на други социално-битови проблеми на децата от ДГ;
4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата;
5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и раз-витието на техните деца;
6. организират обществеността за подпомагане на детската градина;
7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на преду-чилищното образование.
IV. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Чл. 90. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението им /чл.265 ал.2 от ЗПУО/.
Чл. 91. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представи-тел на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от ДГ.
(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина. На събранието се определя броят на представителите на роди-телите и се избират и резервни членове на обществения съвет.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет участва и предста-вител на РА.
(4) Директорът на ДГ има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
(5) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задъл-жително провежда заседание в началото на учебната година.
Чл. 92. (1) Общественият съвет в детската градина:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на политиките и програмите по чл.71 ал. 1 т. 4 – 6 от настоящия правилник;
3. дава становище за разпределението на бюджета на ДГ по дейности и размера на капита-ловите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
4. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюд-жета на ДГ;
5. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и дру-гите педагогически специалисти;
6. съгласува избора от учителите в ДГ на учебни комплекти;
7. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си конста-тира нарушения на нормативните актове;
8. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.
(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 те се връщат с мо-тиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педа-гогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
Чл. 93. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието

ГЛАВА ПЕТА
ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 94. (1) В детската градина видовете документи, изискванията към формата и съдържанието им и условията и реда за воденето, отчитането и унищожаването, както и документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид се извършва при спазване на ДОС за инфо-рмацията и документите.
(2) Задължителната документация, която се води в ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 , отговаря на Наредба № 8/11.08.2016г. и е както следва:
1. Сведение за организацията на дейността в ДГ за уч. година /Списък – Образец № 2/;
2. Книга за решения на педагогическия съвет и класьор с протоколи от заседанията;
3. Книга за контролната дейност на директора и констативни протоколи от направените проверки;
4. Книга за регистриране на проверките от контролните органи на МОН;
5. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди: за дейността и по трудови правоотношения;
6. Дневници за входяща и изходяща кореспонденция и класьори с кореспонденцията;
7. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за дарения;
8. Книга за заповедите за храна;
9. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 години;
10. Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група;
11. Удостоверение за завършена подготвителна група;
12. Летописна книга;
13. Дневник на група;
14. Дневник на подготвителна група;
15. Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие;
16. Регистрационна книга за издадени удостоверения;
17. Регистрационна книга за издадени дубликати на удостоверения
(2) В ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 .
се води и съхранява и документация, свързана с финансово – стопанското управление и др. дейности на детската градина:
1. Инвентарни описи и отчетни счетоводни форми, съгласно Закона за счетоводството и СФУК;
2. Досиета на децата и персонала;
3. Ревизионна книга за вписване констатациите и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство съгласно КТ.
4. Папка за архивиране и съхранение на задължителната документация в ДГ;
5. Книга за проведените инструктажи по безопасност на труда;
6. Таксова книга;
7. Приходно-разходна книга за хранителни продукти;
8. Регистър за представени болнични листове и класьор с уведомления до НОИ;
9. Дневник за регистриране на трудови книжки;
10. Книга за регистриране на общите събрания и класьор с протоколите;
11. Форма „76”, ведомости заплати, класьори с уведомления до НАП;
12. Противопожарно досие;
13. Дневник на трудовите злополуки;
14. Дневник за регистрация на сключени договори от ДГ с доставчици на услуги;
15. Касова книга;
16. Дневник за регистриране на хранителни продукти;
17. Режимни тетрадки /дневник/ за издаване на обекта;
18. Класьор с документи на СФУК в ДГ;
19. Класьор с документи по НАССР системата в ДГ и др.
(3) Изброените документи се номерират прошнуроват, подписват и подпечатват с печата на ДГ.
ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВО
Чл. 95. В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна инвентаризация и брак на дълготрайните материални и нематериални активи на ДГ.
Чл. 96. Инвентаризацията се извършва от сформирана със заповед на директора комисия, при условия и ред, определени в заповедта и в съответствие със заповедта на кмета.
Чл. 97. МОЛ за имуществото в ДГ е директорът, който възлага на служител ЗАС, домакин и счетоводителя на ДГ да изготвят годишен счетоводен отчет за фактическото състояние на акти-вите и водят необходимата инвентарна документация, съгласно Закона за счетоводството и СФУК.
Чл. 98. Педагогическият и непедагогическият персонал, децата и родителите опазват имуще-ството и сградния фонд, съдействат за обогатяване, осъвременяване и реконструкция на МТБ.
Чл. 99. За умишлено причинена или допусната по небрежност вреда на имуществото се носи отговорност съгласно разпоредбите на КТ.
ГЛАВА СЕДМА
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 100. (1)Детската градина се финансира със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, европейски фондове и програми и други източници.
(2) Средствата от държавна дейност се разпределят въз основа на броя на децата и на стандарт за дете, определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на сред-ствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете за съответната година.
(3) Средствата от местна дейност се разпределят по формула, утвърдена от кмета на Община Пловдив за съответната година.
Чл. 101. След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган утвърждава бюджет/бюджетна сметка на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, а директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.
Чл. 102. ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 може да приема парични и предметни дарения при спазване на Заповед № 16 ОА 2076 /09.08.2016г. на Кмета на Община Пловдив – при писмено подадено зая-вление за предоставяне на дарение и положителна резолюция от страна на зам.-кмет„ОРЕПМС“. Всяко дарение се завежда от пред-седателя на комисията за даренията в книгата за дарения в ДГ, като екземпляр от него се пред-ставя и в Община Пловдив.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият Правилник е приет с решение на заседание на педагогическия съвет проведено на 16.09.2019г. с Протокол № 1/16.09.2019 г. и е утвърден със Заповед № 3/16.09.2019г. на директора на ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4, влиза в сила от 16.09.2019г. , отменя действащия до тази дата Правилник и се актуализира при промяна на нормативните документи.
§2. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал – педагогическия съвет, като промените се утвърждават със заповед на директора.
§3. При изготвянето на Правилника са използвани и спазени действащите към момента норма-тивни документи.
§4. По въпроси, неуредени в този правилник, решения взема педагогическият съвет.
§5. Разпоредбите на този Правилник са задължителни за ръководството, педагогическия и непе-дагогическия персонал и за родителите.
§6. С настоящия Правилник са запознати педагогическия и непедагогическия персонал.
§7. Неизпълнението на Правилника е нарушение на трудовата дисциплина и нарушителят носи дисциплинарна отговорност съгласно КТ.
§8. ЗАС запознава всеки новопостъпил служител при сключване на трудов договор в ДГ, което се удостоверява с подписа му.
§9. Правилникът се съхранява при директора. Копие от него се съхранява и при ЗАС.
§10. Неразделна част от настоящия Правилник са утвърдените от директора Етичен кодекс на работещите с деца и Правилник за пропускателния режим. Всички служители се запознават с горецитираните документи на Общо събрание.
§11.Неразделна част от настоящия Правилник са Вътрешни правила за извършване на дейности над ДОС, Изисквания и рамка за детското портфолио в ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 свтори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 приети на Педагогически съвет и утвърждени от директора и Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4.
ПРИЛОЖЕНИЯ към ПДДГ:

Приложение № 1- Вътрешни правила за извършване на дейности над ДОС в ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 .

Приложение № 2- Изисквания и рамка за детското портфолио в ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 .

Приложение № 3- Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ „Захарно петле”, ул. „П. Шилев” № 1 с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” № 4 .