ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“ 2021-2022г.

Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, разнообразието от потребности на всички деца и включване на ресурси насочени към създаване на възможности за развитието и участието им във всички аспекти на живота в общността. Програма се основава на:

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование;
 • Международната конвенция за правата на детето;
 • Световната програма на ЮНЕСКО ”Образование за всички”;
 • Национална стратегия на детето 2008-2018;
 • Национална стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България 2014-2020г; Закон за защита от дискриминация;
 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието

ПРИНЦИПИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

 1. Гарантиране достъпа на всяко дете до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на образованието, приобщаването и необходимостта от подходяща подкрепяща среда.
 2. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на децата, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота им и адаптирани към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика.

З. Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на които дзетската градина трябва да отговори по подходящ начин, така че то да развие максимално своя потенциал.

 1. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование, гаранции за които са създадените условия за образование на всички деца заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на обучението и участието им в дейността на детската градина.
 2. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование — детска градина, деца, семейство и общественост.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване в детската градина на подкрепа за равен достъп до качествено образование; пълноценна социализация на деца със специални образователни потребности, с физически и ментални увреждания и деца от етническите малцинства; развитие на потенциала на всяко дете с цел неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО

РАЗВИТИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 1. Гарантиране участие и изява на всички деца в детската градина.
 2. Включване в дейности за ранна диагностика с цел превенция на обучителни затруднения.

З. Организиране на дейности за стимулиране развитието на личностни качества, участие в изяви на детската градина и извън нея.

 1. Поощряване на децата с грамоти и предметни награди.
 2. Изготвяне на анализ и оценка на индивидуалните потребности на децата, с цел оказване при необходимост на допълнителна подкрепа.
 3. Екипна работа между учителите.
 4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

Допълнителна подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните потребности на определено дете от детската градина. Оценката на потребностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование.

Децата, за които може да се поиска оценка на потребностите са от следните уязвими групи:

Деца със специални образователни потребности; V Деца с хронични заболявания; Деца в риск.

Допълнителната подкрепа включва: 1. Работа с дете по конкретен случаи;

 1. Психо-социална рехабилитация;

З. Рехабилитация на комуникативни нарушения;

 1. Ресурсно подпомагане;
 2. Специализирани средства.

6.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Дейности Срок Отговорник
Информационни кампании сред родителите за интегрираното обучение на децата. постоянен Учителите на група
Разговори с родителите за преодоляване на негативните стереотипи спрямо различните етноси и децата с увреждания. постоянен Учителите на група
Наблюдение на деца, които имат необходимост от обща подкрепа, постоянен Учителите на група
Екипна работа на учителите. Постоянен Учителите на група
Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа. м. Септември Директор
Предоставяне на допълнителни дейности, които не са дейност на детската градина М. Октомври Учителите на група
Идентифициране на деца със СОП, деца в риск или други потребности. Целогодишно Учителите на група, логопед, ресурсен учител
Логопедична терапия Целогодишно Логопед

Ресурсен център

Психологична подкрепа Целогодишно Психолог

Ресурсен център

Превантивни мерки за недопускане отпадане на деца от детската градина Целогодишно Директор, учителите на група
Стимулиране участието на деца с изявени дарби в конкурси, изложби и тържества. Целогодишно Учителите на група
Стимулиране участието на деца от различни етнически групи в конкурси, изложби и тържества. Целогодишно Учителите на група

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции. Всички участници в образователния процесдетска градина, родители, Настоятелство, Обществен съвет. Те трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.