Предучилищното образование създава условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

Програмната система на ДГ „Захарно петле” е предназначена за деца от три до седем годишна възраст. Тя представлява цялостна концепция и създава условия за придобиване на компетентности по всички образователни направления в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование от 2016 г., Наредба .N2 5/03.06.2016г. и Държавните образователни стандарти (ДОС) от 2016 г. Чрез нея се осигуряват физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата и се полагат основите на ученето през целия живот в условията на игра и при взаимодействие и сътрудничество с родителите. Основните принципни положения, заложени при разработването на една програмна система са:

 • Детето да е център и субект в педагогическото взаимодействие;
 • Осигуряване на равни шансове за всички деца при отчитане на индивидуалните темпове на Детското развитие;
 • Включване на „различното ” дете в живота на групата чрез подкрепа и уважение от Детския педагог, Децата в групата и техните родители;
 • Дейностно интегриране на образователното съдържание по всички направления;
 • Развитие на социално важни качества и умения.

Програмната система по своята същност е интегрирана, интерактивна и иновационна и осигурява разнообразни възможности за индивидуална, групова и екипна работа с децата в различните етапи от развитието им. Отчита специфичните особености и потребности на децата в съответните възрасти и гарантира плавен преход към по-високите нива на развитие както в усвояването на заложеното образователно съдържание, така и в разширяването и разгръщането на процесите на обучение и възпитание.

Програмната система на ДГ”Захарно петле”е създадена в името на детето, в помощ на учителя и в подкрепа на родителя. Реализирането й цели осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Основна цел е да полага основите на учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно—нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. В детската градина се създава и осъществява устойчив модел за качествено образование, чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии. На децата се дава възможност да могат много повече от това да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат, а и да мислят, действат, експериментират. Програмната система утвърждава необходимостта от предучилищно образование, основано върху съвкупността от човешкия опит в образованието и възпитанието на детето; постиженията на съвременната наука и националния опит; тенденцията за международно коопериране на образователните стратегии. Предназначението на програмната система е да дава информация на родителите, учителите и всички заинтересовани страни за подходите и формите на педагогическо взаимодействие; разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; тематично разпределение за всяка възрастова група; механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование които се използват. В единодействие със семейството в ДГ”Захарно петле” се полагат основите на цялостното развитие на детската личност, като се изгражда от ранна възраст готовност за желана промяна, умения за проява на собствен избор, на критично мислене и се осигурява приемственост в подготовката за училище, гарантираща развитие на индивидуално-творческите способности и равен старт на всички деца.

В програмната система се включват:

 1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие – системата от подходи осигурява единство на обучение и възпитание, базирани върху комуникация между детето и педагога, съществуващ опит, непрекъснато развиващи се потребности и желания на детето и динамично развиващи се представи, умения и отношения, заложени като очаквани резултати в нормативните документи за предучилищната образователна степен. Подходите са:

комуникативен възпитание и обучение, осъществявано в условията на неформални контакти и делово общуване на личности и реализиране на общи преживявания, желания и идеи;

личностно-ориентиран — обучение, основано на личния опит на детето и на стремежа той да бъде систематизиран и непрекъснато обогатяван и разширяван, като се преминава от еталонно възпроизвеждане на представи и отношения към творческо прилагане на придобити умения;

ценностно-ориентиран — възпитание и обучение, насочени към достигане на общочовешки ценности при запазване и развиване на националната идентичност и традиции;

креативен — организация и провеждане на всички дейности в групата, ориентирани към разгръщане на креативните способности на детето в играта, общуването и обучението;

 • рефлексивен — едновременно с обучението се работи върху развитие на личността по посока на самоопределяне, саморегулиране, приемане и зачитане на другите;
 • контекстен — свързване на изучавани обекти и явления с естествени жизнени ситуации и обединяване на познавателното съдържание около теми, интересуващи детето.
 1. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; Формите на педагогическо взаимодействие са основни и допълнителни. Основни форми са педагогическите ситуации, които протичат предимно под формата на игра. Организират се само в учебно време- в периода от 15 септември до 31 май и осигуряват постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Педагогически ситуации се провеждат по следните Образователни направления: 1 .Български език и литература

2.Математика

3.0колен свят

4.Изобразително изкуство 5 .Музика

б.конструиране и технологии

 1. Физическа култура

Минималния общ брой на педагогическите ситуации за различните възрастови групи е:

За Първа възрастова група – 1 1

За Втора възрастова група – 13

За Трета възрастова група – 15

За Четвърта възрастова група – 17

Общия брой на педагогическите ситуации за постигане на компетенциите по 7-те образователни направления по Програмна система „Аз съм в детската градина” и „Аз ще бъда ученик за учебната 2020-2021г. са:

За Първа възрастова група – 12 / 11+1 допълнителна ситуация по БЕЛ /

За Втора възрастова група – 14 / 13+1 допълнителна ситуация по БЕЛ /

За Трета възрастова група — 16 / 15+1 допълнителна ситуация по БЕЛ /

За Четвърта възрастова група – 18 / 17+1 допълнителна ситуация по БЕЛ /

Седмичен брой на педагогическите ситуации на

ДГ” Захарно петле” за учебната 2021-2022г.

Първа а,б,в група /З-4г./ Втора

а,б, група

/4-5г./

Трета а,б,в група

/5-6г./

Четвърта а,б група

/6-7г./

Български език 1+1 2+1 2+1 3+1
Математика 1 1 2
Околен свят 1 2 2 2
Изобразително изкуство 2 2 2 2
Музика 2 2 2 2
Конструиране и технологии 1 1 2 2
Физическа култура З
Общ брой 12 14 16 18

Времетраене на ситуацията продължителността на една педагогическа ситуация е в зависимост от възрастта на децата и варира от:

 • от 15 до 20 минути —за първа възрастова група;
 • от 15 до 20 минути —за втора възрастова група; от 20 до 30 минути —за трета възрастова група; от 20 до 30 минути —за четвърта възрастова група.

В ДНЕВНИКА СЕ ПЛАНИРАТ САМО ОСНОВНИ ФОРМИ! Ако има деца на почасово посещение в ДГ, минимума от ситуации за съответната възрастова група се планира преди обяд. Ако няма такива деца, се планират по преценка на учителите.

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са дейности, организирани съобразно интересите и потребностите на децата. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от определените в ДОС за предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на децата. Допълнителните форми включват:

-утринна гимнастика и подвижни игри за раздвижване на децата след обедната почивка;

-мини образователни проекти на групата или на детската градина;

-наблюдения в реални условия; -спортни празници и игри; -театрализирани и сюжетни игри;

-излети, разходки, екскурзии;

-посещение на музеи, галерии, ателиета, библиотеки, работни места, експозиции и др.

-посещение на театрални постановки, концерти и др,

-детско презентиране, конфериране;

-работа в ателиета; -празници и развлечения;

-творчески игри и др.

Допълнителните форми за педагогическо взаимодействие се организират от учителя извън времето за провеждане на педагогическите ситуации както следва:

за периода на учебното време като незадължителни нерегламентирани педагогически ситуации, празници и развлечения; за периода на неучебното време (1 юни до 14 септември);

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя и в съответствие с цялостната организация на деня, психофизическите възможности на децата и установената потребност.

Съществуват и допълнителни форми извън Държавните образователни стандарти – със заплащане от родителите — модерен балет, народни танци,английски език, източни бойни изкуства и т.н.

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ НЕ СЕ ПЛАНИРАТ В ДНЕВНИКА! някои по-значими от тях може да се впишат в края на седмичното планиране – като посещения на изложби, театрални постановки или концерти, празници, срещи с дейци на изкуството и др. Тоест такива, които не се случват всеки ден в ДГ.

З. Тематично разпределение за всяка възрастова група — Разработено е в съответствие с разпоредбите на чл. 30 от Наредба N2 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.

Тематичното разпределение отчита интересите на децата и спецификата на образователната среда и осигурява ритмичното и балансирано разпределение на съдържанието по образователните направления. То включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.

Амбицията на педагогическия екип е ДГ” Захарно петле”, гр. Пловдив е да се утвърди като модерно и авторитетно детско заведение, като желано и обичано от децата място за индивидуалното им и личностно развитие, чрез осъвременяване на възпитателнообразователния процес, демократично управление и работещи модели на общуване с родители и общественост.

Различните програми, програмни системи и учебни комплекти, прилагани от учителите в условията на детската градина и одобрени от МОН, притежават различна технология на формите на педагогическо взаимодействие с детето.

В ДГ ” Захарно петле ”, образователно-възпитателната работа за учебната 2021-2022г. се осъществява с решение на Педагогическия съвет, групите към детското заведение да се обучават по програма на МОН, като използват учебните помагала на издателство ”Изкуства”, книжките ” Аз съм в детската градина” за първа възрастова група, втора възрастова група и трета възрастова група и ”Аз ще бъда ученик” за четвърта възрастова група. Съдържанието в тези помагала е достъпно за децата от предучилищна възраст и е съобразено с новите ДОС по образователни направления и ядра. След предварително проучване на програмата за съответната възрастова група и необходими помагала, пособия и дидактични материали към нея, учителските екипи прилагат образователна стратегия, която е съобразена с възрастовите особености на деца, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности.

Програмната системата ‘6 Аз съм в детската градина” и ще бъда ученик“ реализира образователната стратегия на детската градина.и чрез заложените в нея подходи, методи, похвати, модели и средства. Така на педагогическата и родителската общност е предложен образователен продукт, който гарантира възпитанието и обучението на децата по лесен, забавен, увлекателен и интересен начин. Той е универсален и съвременен, затова неговото приложение в ДГ ”Захарно петле” през новата учебна година ще бъде ефективно средство, което ще отговори на всички държавни образователни стандарти/ДОС/, заложени в Закона на предучилищното възпитание, който влезе в сила от 01.08.201 бг.

Тематичното разпределение и учебните помагала за предучилищно възпитание на издателство „Изкуства” осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по всички образователни направления и включва теми за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.

4. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование участниците в образователния процес са децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти, както и родителите.

Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на предучилищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене.

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската градина, чрез:

 1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
 2. родителски срещи;

З.           присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;

 1. други форми за комуникация.

Според чл. 2 на ЗПУО системата на предучилищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни.

Целенасочената съвместна дейност между детската градина и семейството осигурява единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и постоянна взаимна информация за цялостното развитие на детето, за неговите интереси, потребности и поведение. Отношенията между родители и учители трябва да се изграждат на основата на разбирателство, единомислие и непрекъснато общуване и взаимодействие с детето.

Съществуват много добри практики за взаимодействие между детската градина и родителската общност. В ДГ „Захарно петле” се използват разнообразни форми, средства, подходи, стратегии, които отговарят на потребностите на различните семейства. Формите на педагогическо взаимодействие с родителите на децата са многообразни – ежедневни и периодични:

 • Времето, когато родителите водят или вземат детето от градината.
 • Съобщения и бележници — размяната на съобщения е резултатно средство за осигурявани на непрекъснато общуване.

Таблата за съобщения са друг начин за размяна на информация,

Бюлетините също са добър начин и средство за връзка със семейството. Консултации — те са с продължителност 30—40 мине, в удобно за родителите време. Родителските срещи са утвърдена форма за общуването.

Открити моменти от живота на детето в детската градина — учебни ситуации, празници и развлечения, „отворени врати” за родителите във всеки удобен за тях момент от режима.

 • Поздравителни адреси до родителите по повод на всички национални християнски празници;
 • Лични покани за присъствие на тържества и празници в детската градина;
 • „Училище за родители” —учителите публикуват статии за възпитанието на децата на страницата на детската градина;
 • Постоянни изложби на детско творчество в групите, на входовете, във фоайетата;

Мониторинг: анкети за проучване на родителското мнение по различни въпроси.

Участието на родителите може да бъде от съществено значение в няколко различни насоки, които се преплитат и допълват:

Програми, занимания, игри, в които родителите участват заедно с децата си;

 • Насърчаване на родителите да се включват в домашните занимания и проектите на децата си;

Участие на родителите в ДГ като помощник-учители или организатори на различни дейности, клубове по интереси, образователни екскурзии;

 • Консултиране с мнението на родителите, активно участие на родителите във вземането на решения, засягащи образователния процес;
 • Курсове за обучение на родители, програми за учене през целия живот;
 • Особено полезни се оказват проектите, в които родителите и децата заедно работят за облагородяване на околната среда, двора, подготовката на празници в ДГ, или пък вземат участие в доброволни инициативи в помощ на уязвими групи.

Проследяване на резултатите от предучилищното образование – Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата във всяка възрастова група се определят от учителя в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователните направления.

Акцентът при проследяване на резултатите е поставен върху цялостното развитие на детската личност, придобиването на съвкупност от компетентности — знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование. Проследяването на резултатите от постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и края на учебната годината. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. За целта е необходимо да се приеме единна, обща за цялата детска градина, матрица за описване на индивидуалните резултати на децата в групата.

Методи и форми за проследяване на резултатите от предучилищното образование:

 • Наблюдението е основният метод за проследяване на постиженията на децата. То е процес от целенасочено наблюдение на детското поведение в различни ситуации, в различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на цялата учебна година. Наблюдението е един от многото начини за събиране на информация относно функционирането на децата като цяло. Най-ефективно и информативно е наблюдението на детето в неговата естествената среда, която включва — неговият дом и детската група в които всяко дете се развива. Тази среда предоставя на детето широки възможности за ежедневна изява и проява на различните му знания, способности, начини на поведение, както и на неговите затруднения.
 • Познавателна задача – задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два вида:

Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането на знанията,тяхното разбиране и приложението им. Смята се, че този вид задачи имат повисока степен на обективност, което от своя страна допринася за надеждността на измерването на резултатите от развитието.

Задачи със свободен отвор – използват при установяване на изпълнителски умения — пеене, рисуване, моделиране, конструиране — при тях се проследява и анализира крайният резултат, който във всички случаи ще бъде уникален за всяко дете.

Продукти от Дейността на Децата

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни видове дейности, то създава различни по характер продукти (фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластилинови фигури и форми, и др.). Част от тези произведения могат да се съхраняват в хартиен вариант — в Портфолиото на детето, други — да бъдат документирани чрез видео и снимки и поставени в портфолиото. Те имат изключителна стойност при проследяване на резултатите от образователния процес, документирайки развитието, креативността и успеваемостта на детето.

 Социометрични методи

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите на детските учители. Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структура в групи с помощта на социограма или социоматрица. При определени случаи, според учителите, този метод успешно може да се използва.

Форми за проследяване на постиженията. Портфолио

Портфолиото онагледява етапите през които преминава детето и помага на детския учител да направи съответни изводи и препоръки относно по-нататъшното личностно развитие на детето като по този начин може да подпомогне и родителя. За разлика от другите методи за оценяване, които дават информация за моментното състояние, портфолиото отразява развитието на детето, като процес. За да се постигне този ефект, материалите включени в портфолиото трябва да бъдат събирани през целия престой на детето в детската градина.

Заключение

Програмната система на ДГ ”Захарно петле” е част от стратегията за развитие на детската градина 2020-2024г., съгласно чл.70, ал. 1 от ЗПУО. Програмната система съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинен на обща цел.

На базата на изложената програмна система, могат да се разработват съпътстващи планове и програми за реализиране на конкретните подцели. Програмната система е отворена динамична система, която в процеса на нейното изпълнение може да бъде допълвана, развивана и усъвършенствана.