• 2019-2020г.-Участие в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Дейност 1 – Допълнително обучение на деца по български език, Дейност 3 – Скрининг тест за тригодишните деца

• 2019г.-Участие в програма „ Готови за многообразие“ – придобиване на умения за изграждане на подкрепяща среда към различните и интегриране на принципите за равнопоставеност

• 2018-2019г.-Участие в Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”

• 2017г.-Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза 1″ съвместно с ПУ”Пайсии Хилендарски”

• 2017-2018г.-Участие в Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”

• 2015-2016г.-Участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул2 „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителната група”