2021 година

Обявление за поръчка – ЗОП

Решение за публикуване

Техническо предложение

Указания за участие

Ценово предложение

Технически спецификации – част 1

Технически спецификации – част 2

Технически спецификации – част 3

Стандартизиран образец – част 1

Стандартизиран образец – част 2

Стандартизиран образец – част 3

2020 година

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/04/Протокол-на-Комисията-по-ОП-от-31.3.2020г.-за-храна.pdf

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/Obr.zip

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/proekt_dogovor-converted.docx

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/ukazania-2.docx

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/Технически-спецификации.zip

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/Приложение-№-3-.docx

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/Обява-АОП.pdf

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
2014г.
ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен” – Община Пловдив 2

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези правила определят реда за планиране и организация на провеждането
на процедурите, принципите, условията и реда за възлагане на обществени
поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори, с цел осигуряване
на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните
средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в
закона дейности с обществено значение.
РАЗДЕЛ І. ОБХВАТ

Чл.1. Вътрешните правила определят:
1. Условията и редът за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки от ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен” – Община Пловдив.
2. Редът и начинът за изготвяне на документите при провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка;3. Контрол по изпълнението на обществената поръчка;4. Редът на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на поръчките от Директора на ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен” – Община Пловдив.Чл.2. (1) Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки, осъществяване на услуги или провеждане на конкурс за проект.

(2) Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнение на дейностите, включени в нея.

(3) Процедурите по реда на ЗОП се прилагат при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, които имат стойности без ДДС, посочени в чл. 14, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, а с обект по чл.З , ал. 2, посочени в чл. 14, ал.2 , т. 1 и 2.

(5) Опростените правила по ЗОП могат да се прилагат при условията на чл. 14, ал.З от ЗОП.

(6) Възложителят може да не провежда процедура по ЗОП, но е длъжен да приложи условията и реда на глава осма „а” при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал.1 от ЗОП на стойност без ДДС, посочени в чл. 14, ал.4, т.1 и 2 от ЗОП.

(7) Възложителят не е длъжен да прилага процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а” при поръчки по чл. 3, ал. 1 от ЗОП на стойност без ДДС, посочена в чл. 14, ал.5, т.1, 2 и 3 от ЗОП.

(8) Преди издаване Заповедите/решението по чл. 24, ал. 1 в проектозаповедта или проекторешението, съвместно от юрисконсулт и отговорното лице/а се определя вида процедура и правното основание за провеждането й.

РАЗДЕЛ ІІ. ОРГАНИ И КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл.3. Директорът на ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен” – Община
Пловдив – Възложител на обществени поръчки:

1. Отговаря за цялостна защита на интересите на ЦДГ „Захарно петле” и
упражнява правата на Възложител при провеждане на процедурите за
възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки;

2. Одобрява докладите /заданията/ за откриване на процедура за
провеждане на обществена поръчка и процедура за избор на изпълнител по
реда на Глава VІІІа от ЗОП;

3. Подписва решението за откриване на процедурата и утвърждава
изготвената документация, обявлението и решението за обществената
поръчка;

4. Подписва заповедта за назначаване на комисия /жури при конкурс
за проект/ за отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти;

5. Подписва заповедта за удължаване на срока за подаване на
оферти;

6. Подписва решения за промяна по смисъла на чл. 27а от ЗОП;

7. Упражнява контрол върху работата на комисията по време на
нейната работа;

8. Запознава се с протокола от работата на комисията, назначени за
отваряне и оценка на постъпилите офертите, като въз основа на това подписва
решението за класиране и определяне на изпълнител/и на обществената
поръчка, респективно – решението за прекратяване на процедурата;

9. Подписва покана за представяне на оферти в случаите на
ограничена процедура;

10. Подписва договорите за възлагане на обществена поръчка и малка
обществена поръчка;

11. Подписва документи и други актове, свързани с контрола по
изпълнение на поетите с договора за възлагане на обществена поръчка
задължения;

Чл.4. Отговорният счетоводител при ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен”
– Община Пловдив, определен със Заповед:

1. Отговаря за законосъобразността на поеманите задължения,
извършваните разходи в ЦДГ „Захарно петле” и съотвествието им с утвърдените
бюджетни сметки за годината;

2. Подписва съвместно с директора на детската градина, всички
договори за възлагане на обществена поръчка;

3. При извършване на разплащане по договорите., контролира за
съответствието на разхода с поетото задължение;

4. Контролира финансовото изпълнение на договора, контролира
точното и вярно счетоводно отразяване на финансовите взаимоотношения, и
своевремнно уведомява правоспособен юрист, обслужващ детската градина
в случаите на забава или друго финансово неизпълнение;

6. Отговорния счетоводител на детското заведение контролира
навременното и точно освобождаване на гаранциите.

7. Подготвя обобщена информация по образец, съгласно изискванията
на чл.44, ал. 10 от ЗОП. Подготвената информация се предава на юриста за
изпращането й до Агенцията за обществени поръчки

Чл.5.(1) Правоспособният юрист, обслужващ детската градина има
следните задължения:

1. Изготвя и окомплектова документацията в срока, определен от
Директора на ЦДГ „Захарно петле”, като следи за спазването на изискванията на
ЗОП и другите нормативни актове;

2. Отговаря за точното определяне на правните основания за откриване
на процедурата и законосъобразното й провеждане с оглед защита на
интересите на детското заведение ;

3. След утвърждаване на изготвената документация организира
изпращането на обявление, решение и информация за сключени договори за
обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки за вписването им в
електронния регистър, до Европейската комисия, в предвидените от закона
случаи, както представя и необходимата информация за поръчката за
публикуването й в електронната страница на администрацията;

4. Изготвя отговори по постъпили запитвания от кандидати, закупили
документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

5. Подготвя заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка
и класиране на постъпилите оферти;

6. Подготвя образци-декларации за членовете на комсиията по
смисъла на чл. 35 от ЗОП;

7. Изготвя протокола от заседанието на комисията за разглеждане,
оценка и класиране постъпилите оферти, съвместно с другите членове на
комисията;

8. Изготвя решението за класиране и определяне на изпълнител/и на
обществената поръчка, респективно – решението за прекратяване на
процедурата;

9. Изготвя договора за възлагане на обществена поръчка;

10. Уведомява Отговорния счетоводител за освобождаване на
гаранциите на кандидатите, съгласно разпоредбите на ЗОП и следи за
освобождаването им в срок;

11. Предприема необходимите действия по съдебно и извънсъдебно
уреждане на отношенията в случаите на неизпълнение на задълженията по
договора за възлагане на обществена поръчка.

Чл.6.(1) Директора на детското заведение със заповед назначава
комисия със задача разглеждане на оферти за конкретни доставки, услуги или
строителство при условията на Глава VІІІа от ЗОП.

(2) Длъжностните лица от комисията избират изпълнител при спазване
условията на разпоредбите на Глава VІІІа от ЗОП и условията в публичната
покана и одобрената към нея документация.

Чл.7.(1) Директорът на детската градина със заповед назначава
комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за
участия в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

(2). Със заповедта по ал.1 се определя състава на комисията,
резервните членове, задачите и срока за приключване на работата й, който
ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен” – Община Пловдив 5
трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не
може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

(3). Комисията се състои най-малко от петима членове, когато
организираната процедура е по реда на ЗОП и трима члена – когато
процедурата се провежда по опростени правила, един от които задължително
е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата
професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и
сложността на поръчката. За членове или консултанти на комисията могат да
бъдат привлечени външни експерти.

(4). Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на
офертите, съответно – след изтичане на срока за приемане на заявленията за
участие.

(5). Комисията разглежда, оценява и класира постъпилите оферти. За
работата си комисията съставя протокол, който се подписва от всички нейни
членове.

(6). Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.
Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с
особено мнение и писмено излага мотивите.

(7). Комисията има следните задачи:

1. Съставя протокол от заседанието;

2.Съдейства при изготвянето на решението за класиране и определяне
на изпълнителя/те на обществената поръчка;

3. Осигурява достъп до протокола при поискване от страна на
участник;

(8). Всички разходи, свързани с дейността на комисията са за сметка
на детското заведение.

Чл.8. Директорът на детското заведение уведомява състава на
комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за датата,
мястото и часа на провеждане на заседанието й;

1. Съгласно разпоредбите на чл.44,ал.10 от ЗОП обезпечава и
съдейства при изпращането на обобщена информация по образец до РОП

2. След приключване на процедурата съхранява цялата документация
на обществената поръчка;

Чл.9. Председателят на комисията, назначена със заповедта по чл.7,
ал.1 от настоящите правила:

1. Води заседанията и ръководи работата на комисията;

2. Отговаря за законосъобразното и в съответствие с утвърдената
документация провеждане на процедурата;

3. Отговаря за срочното изпълнение на задачите на комисията;

4. Изготвя и изпраща писмата за уведомяване на участниците в
процедурата по процедурни въпроси.

Чл.10. (1) Съобразно спецификата на обществената поръчка със
заповедта по чл. 7, ал.1 като членове на комисията могат да бъдат назначени и
външни експерти, които:

1. Участват в работата на комисията при разглеждане, класиране и
оценяване на постъпилите оферти, като за целта подписват протокола;
ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен” – Община Пловдив 6

2. Дават експертно мнение и консултации при работата на комисията;

3. Разглеждат техническото/те предложение/я на кандидата/те в
процедурата;

4. При процедури на договаряне участват в договарянето на
техническите параметри за изпълнението на обществената поръчка и
сроковете за изпълнение.

(2) В случай на нужда, породена от спецификата на предмета на
обществената поръчка, външни експерти се ползват и при изготвяне на
техническите спецификации.

Чл.11. (1) С нарочна заповед на Директора на ЦДГ „Захарно петле” се
назначава отговорник по съхраняване на досиетата и водене на регистрите за
обществени поръчки.

(2) Отговорникът води и съхранява регистрите за обществени поръчки и
процедурите за избор на изпълнител чрез публична покана, в електронен
вариант и на хартиен носител, като попълва данните и обстоятелствата,
подлежащи на вписване.

(3) Отговорникът съхранява и комплектова до приключване на
изпълнението на сключения договор, досиетата по проведените процедури за
възлагане на обществени поръчки.

Чл.12. Определени със заповед от Директора на детската градина
лица – домакин/ЗАС :

1. Отговарят за полагането на входящи и изходящи регистрационни
номера на всички документи, заповеди и кореспонденция, свързани с
провеждането на обществената поръчка;

2. Своевременно изпращат документи, заповеди, обявление, решения
и други документи, свързани с провеждането на обществената поръчка до
съответните държавни органи, физически лица и юридически лица;

3. Приемат оферти за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка, като задължително съблюдават следното:
а/ Офертата да е представена в запечатан непрозрачен плик;
б/ Върху плика да са отбелязани име/фирма на кандидата, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а
когато офертата е за самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се
отнася;
в/ При приемане на офертата върху плика отбелязват входящ номер,
дата и час на постъпване.

4. Осъществяват обмен на информация и данни с отговорника по
съхраняване на досиетата и водене на регистрите за обществени поръчки и
служителя провеждащ процедурата, с цел осъществяване на регистрация на
документооборота.

РАЗДЕЛ ІІІ. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЦДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ”

Чл.13. (1) Определени от директора на детската градина лица
домакин/ЗАС, които реализират дейности, разходите за които се нуждаят от провеждане на обществени поръчки, определят необходимостта за
съответната година като изготвят доклад.

(2) В доклада по ал.1 се определят вида на разхода, приблизителната
стойност, сроковете за провеждане на планираните обществени
поръчки/моментът, в който трябва да започне изпълнението на предмета на
договора. В доклада се отразяват и изтичащите през съответната година
възложени вече договори за периодично повтарящи се доставки или услуги,
като се посочва времето на изтичане на договора и времето на стартиране на
новата процедура. Към доклада се прилагат количественно-стойностна
сметка или справка за извършваните разходи през съответната календарна
година, изготвени от квалифицирани лица. Лицата – домакин/ЗАС, изготвящи
доклада са отговорни за определяне на сроковете по такъв начин, че
процедурите да приключат и договорите да се сключат до момента на
възникване на необходимостта от реализиране на доставката, услугата или
строителството или подновяването на изтичащ договор.
Отговорният счетоводител на ЦДГ „Захарно петле” дава становище по размера на
исканите средства в срок от 5 работни дни от постъпване на доклада от
домакина/ЗАС и предава становището ведно с представения доклад на
заявителя /Директора/

(3) В срок до 10 декември на годината, предхождаща годината на
реализиране на поръчките, длъжностните лица, посочени в чл. 12, ал. 1, от ЗОП
предават докладите за съгласуване на Директора на детската градина.

(4) Копие от одобрените доклади се предоставят на юриста, за изготвяне
на предварителни обявления и изпращането им в срок до 28.02 в Регистъра на
АОП

(5) Отговорния счетоводител на детското заведение, на база одобрените
доклади в срок до 15 декември изготвят проект за актуален бюджет на детското
заведение. След това връщат представения доклад за необходимостта от
възлагане на обществена поръчка на заявителя .
Отговорния счетоводител на детското заведение до 15 дни след влизане в
сила на годишния общински бюджет, информира директора на детското
заведение, заявил потребност от реализиране на поръчки за вида и размера
на одобрените средства.
Информацията се предоставя на юриста, за обощаване и преглед дали
съществуват идентични обществени поръчки.

(6) Планирането на обществена поръчка и публикуването на
предварително обявление не ангажира възложителя със задължението да я
проведе.

(7) В случай на възникване на необходимост през текущата година на
обществена поръчка, която не е планирана, и за която няма изрично
планирано финансиране, е допустимо възложителят да вземе решение за
пренасочване на средства /изцяло или частично/ от планирана обществена
поръчка за задоволяване на нововъзникналите потребности. В този случай се
изготвя мотивиран доклад от отговорните лица за обществената поръчка,
съгласувано с отговорният счетоводител, който следва да бъде одобрен от
възложителя.

РАЗДЕЛ ІV. РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Документация по откриване и провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки по реда на ЗОП

Чл.14.(1). Стартиране на процедурата по възлагане на обществена
поръчка става въз основа на писмен доклад /техническо задание/, изготвен от
отговорните за обществената поръчка лица домакин/ЗАС и съгласуван от
Директора на детското заведение съдържащ:
• Срок за изпълнение на поръчката;
• Обосноваване необходимостта от стартиране на процедурата и
сключване на договор
• Срокът, в който изтича вече слючен договор за същите строителни работи,
доставка или услуга.
• Средствата, предвидени за нейното финансиране в бюджета на
детското заведение
• Като приложение към доклада задължително се представя подробно
описание и спецификация на поръчката, технически изисквания, техническо
задание и др., в зависимост от спецификата на предмета на поръчката;

Чл. 15. Стойността на обществената поръчка се изчислява по
правилата, предвидени в ЗОП.

Чл. 16. Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел
заобикаляне прилагането на закона.

Чл.17. (1) При изготвяне на подробно описание и спецификация на
поръчката следва да се съблюдава следното:

1. Строителство (по смисъла на чл.З, ал.1, т.3 от ЗОП) – За описание на
дейността трябва да се използват утвърдени технически изисквания за
изпълнение на строителството. Задължително трябва да бъдат точно
определени характеристиките на работа, качество, срокове – начало и край,
графици и указания за организация на изпълнение, гаранции. Изискванията
трябва да се основават на международни стандарти, национални стандарти и
национални технически норми по действащите нормативни актове.
Задължително се посочва документите, които следва да бъдат предоставени от
изпълнителя по време или след приключване на дейността.

2. Доставка (по смисъла на чл.З, ал.1, т.1 от ЗОП) – Трябва да се
определи начина на осъществяване на доставката – чрез покупка, лизинг,
наемане със или без право на закупуване или покупка на изплащане. Трябва
да се направи описание на стоката и да определи всички условия за
доставката – маркировка, етикетиране, тестове, обучение, шеф-монтаж,
техническа помощ и изисквания за определени сертификати, гаранции,
срокове на доставката и др. документи и да се определят всички необходими
предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране,
тестване на машини и съоръжения и други. В описанието не трябва да се
споменава определена търговска марка, име, дизайн, произход или
ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен” – Община Пловдив 9
производител. В случай, че е неизбежно се включват думите „или еквивалент“,
което дава възможност за алтернатива в доставката.

3. Услуги (по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП) – За описание на
дейността трябва да се използва техническо задание или задание на
консултант, в случай на нужда. Заданието трябва да включва, подоробно и
изчерпателно описание на работата, изисквания, очакван резултат, срокове,
материали, гаранции и др. Задължително се посочват документите, които
следва да бъдат предоставени от изпълнителя по време или след приключване
на дейността.

4. Конкурс за проект (по смисъла на чл.94 от ЗОП) – За описание на
дейността трябва да се използват: проектна задача техническо задание за
проектиране, указания и технически данни за изпълнението на проекта,
законоустановени норми и правила за изготвяне на проектните документации.

(2) Лицата по чл. 13, ал. 1 подготвят и предават на
юрисконсулта/правоспособен юрист следните документи:
– пълно описание на обекта на обществена поръчка, включително и на
обособените позици /ако са налични/
– технически спецификации /задание/ за изпълнението на поръчката, изготвени
по чл. 30-33 от ЗОП.
-минимални изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;

(3) В случай на нужда, породена от спецификата на предмета на
обществената поръчка, външни експерти се ползват при изготвяне на
техническите спецификации.
Чл.18.(1) Правоспособния юрист, обслужващ детската градина, изготвя
конкурсната документация за възлагане на обществена поръчка.

(2) Юриста съгласува финансовите условия на проекта на договор,
който е задължителна част от документацията, с отговорния счетоводител на
детската градина. Съгласуването се удостоверява с подпис на компетентното
лице върху екземпляр на проекта на договор, който остава на съхранение при
документацията на обществената поръчка.

Чл. 19.(1) Обявлението и решението за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка се изготвят съгласно образци, утвърдени от
изпълнителния директор на агенцията по обществените поръчки.

(2) За изготвяне на обявлението и решението се използва специална
компютърна програма, която непрекъснато се актуализира и свободно се
изтегля от електронния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

(3) Обявлението се изготва от юриста и се подписва от Директора на
детското заведение, след което се изпраща на хартиен носител и по
електронната поща до Агенцията по обществените поръчки за вписване в
Регистъра на обществените поръчки или до Официален вестник на ЕС /когато
е приложимо/.

(4) Решението се изготвя юриста и се подписва от директора на
детското заведение, след което се изпраща на хартиен носител и по
електронната поща до Агенцията по обществените поръчки за вписване в
Регистъра на обществените поръчки.

Чл.20.(1) Техническите спецификации се изготвят чрез посочването на:

1. Български стандарти, които въвеждат европейски, международни
стандарти, европейски технически одобрения или общи технически
спецификации, или други технически еталони на европейски
стандартизационни органи, с добавяне на думите „или еквивалентно“;

2. Български стандарти, технически одобрения или спецификации,
отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на
строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите „или
еквивалентно“, когато няма стандарти по т. 1;

3. Работни характеристики или функционални изисквания, които
позволяват точно определяне на обекта на поръчката; функционалните
изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;

4. Работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с
позоваване на спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за
съответствие с работните характеристики или функционалните изисквания;

5. Спецификациите по т. 1 или 2 – за определени характеристики, а за
други – чрез позоваване на работни характеристики или функционални
изисквания по т. 3.

(2) Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен
достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не
създават необосновани пречки пред конкуренцията.

(3) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез
посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент,
тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или
елиминирането на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато
е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо, се
допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или
еквивалентно“.

Чл.21. (1) Образец – офертата се изготвя по начин, който позволява да
бъдат спазени минималните изисквания на ЗОП.

Чл.22. Конкурсните условия указват на кандидатите начина, реда и
последователността на провеждане на процедурата за възлагане на
обществена поръчка, като съдържат следната информация:

1. Предмет на поръчката;

2. Кой има право да участва в процедурата;

3. Кой няма право да участва в процедурата;

4. Документация за участие в процедурата – цена, начин и срок за
закупуването й;

5. Срок за приемане на офертите;

6. Указания за подготовка на офертата;

7. Ред за разглеждане, оценяване и класиране на офертите;

8. Случаи на отстраняване на кандидат от участие в процедурата;

9. Случаи на прекратяване на процедурата;

10. Изискуеми документи от определения за изпълнител кандидат;

11. Гаранции;

Чл.23. (1) Изпълнителят на обществената поръчка се определя въз
основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в
обявлението и конкурсната документация:

1. Най-ниска цена;

2. Икономически най-изгодна оферта.

(2) Когато избраният критерий е „най-ниска цена” кандидатите се
класират само въз основа на предложената цена в офертата, т.е. тежестта на
критерия е 100 %.

(3) Когато избраният критерий е „икономически най-изгодната
оферта”, в обявлението и конкурсната документация се определят
показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
оценката по всеки показател.

Чл.24. (1) В, обявлението за откриване на процедурата и конкурсните
условия се определя срока, мястото и цената за закупуване на конкурсната
документация.

(2) Конкурсната документация се закупува на място от Детското
заведение след заплащане на цената й по банковата сметка на детското
заведение

(3) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от
действителните разходи за нейното копиране.

Чл.25. (1) След изтичане на срока на приемане на офертите, директора
на детското заведение изготвя заповед за назначаване на комисия за
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти.

(2) Със заповедта се определя състава на комисията, резервните
членове, задачите и срока за приключване на работата й, който трябва да бъде
съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-
дълъг от срока на валидност на офертите.

Чл.26. Юриста, обслужващ детската градина, предоставя на членовете
на комисията за подпис декларации по смисъла на чл. 35 от ЗОП;

Чл.27. (1)Юриста, обслужващ детската градина, въз основа на
резултатите от работата на комисията и протокола от заседанието й изготвя
мотивирано решение за обявяване класирането на участниците и участника,
определен за изпълнител.

(2) В решението се посочват и отстранените от участие в процедурата
участници и мотивите за отстраняването им.

(3) Решението се подписва от Директора на детското заведение.

(4) Решението се изпраща/връчва на участниците в тридневен срок от
издаването й;

Чл. 28. (1) След влизане в сила на решението за избор на изпълнител,
респ. след допускане на предварително изпълнение на същото /в случаите
на подадена жалба/, се сключва договор за изпълнение.

(4) При изготвяне на писмения договор се включват задължително
всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е
определен за изпълнител.

(5) Договорът се изготвя от юриста и се подписва от Директора на
детското заведение и отговорния счетоводител.

Чл.29.(1) Не се допуска сключването на безсрочни договори.

(2) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го
изменят. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска
по изключение – в предвидените в чл. 43 от ЗОП случаи.

(3) Директора на детското заведение може да прекрати договор за
обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл.30.(1) Юриста обслужващ детската градина в седемдневен срок от
сключване на договора изпраща информация за сключен договор до
Агенцията по обществените поръчки.

(2) Информацията за сключен договор се изготвя съгласно образци,
утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по обществените поръчки.

(3) За изготвяне на информацията за сключен договор се използва
специална компютърна програма, която непрекъснато се актуализира и
свободно се изтегля от електронния сайт на Агенцията по обществени поръчки.
Реализиране на обществени поръчки по реда на Глава VІІІа от ЗОП

Чл.31.(1) Когато стойностите на обществената поръчка попадат в
праговете на чл. 14, ал. 4 от ЗОП, се избира изпълнител чрез прилагането на
правилата на Глава VІІІа от ЗОП.

(2) Длъжностните лица, определени в чл. 13, ал. 1 изготвят доклад със
съдържанието, регламентирано в чл. 13, ал. 1, който се одобрява от директора
на детското заведение.

(3) След одобряване на доклада юриста, заедно с отговорните
лица по чл. 13, /1/, изготвят публичаната покана и необходимите по тяхна
преценка документи към участниците. Публичната покана се подписва с
електронен подпис от Директора на детската градина и се изпраща за
публикуване по електронен път в регистъра на обществените поръчки към АОП.
Публичната покана и изготвените документи към нея, едновременно с
публикуването им в РОП, се публикуват от ЗАС в Профил на купувача на сайта
на ЦДГ „Захарно петле”, район „Северен”, Община Пловдив – www.zaharnopetle.eu .

(4) Офертите на участниците, постъпват в деловодството на ЦДГ
„Захарно петле” като на същите се дава входящ номер.

(5) След изтичане срока за получаване на оферти, възложителят
назначава комисия, с нарочна заповед, за разглеждане и оценка на офертите.
За своята работа комисията изготвя протокол, който се утвърждава от
Директора на детската градина.

РАЗДЕЛ V. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл.32. (1). Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от
длъжностно лице от детската градина – домакин/ЗАС, според естеството на
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и в следствие на
която е сключен договор.

(2) За всеки конкретен договор лицето домакин/ЗАС, на което се възлага
контрола по изпълнението му, се определя от Директора на детската градина.

(3) Отговорният счетоводител на детската градина контролира
изпълнението на финансовите клаузи на договорите, като следи за наличието
на вземания и задължения по тях, като главници, лихви, неустойки и други
финансови задължения и тежести. Той се счита за уведомен за сключването на
договора от момента, в който положи подписа си под него.

Чл.33.(1) Контролът по изпълнението на договорите за обществени
поръчки сключени от детското заведение обхваща всички клаузи по
изпълнението им като срокове, суми, количества, контрол на качеството на
продукта и проверка за съответствие с утвърдените технически спецификации.

(2) Лицето- домакин/ЗАС, упражняващо контрол по договора следи и за
своевременното изпълнение на задължения, поети с договори и от страна на
Възложителя, като чрез използване на вътрешно организационни връзки
обезпечава точното и навременно изпълнение и от негова страна. При
необходимост, и когато това е заложено в договора, лицето осигурява
съдействие от страна на възложителя.

Чл.34.(1) При констатиране на несъответствия или форми на
неизпълнение, лицето упражняващо контрол незабавно сезира директора на
детското заведение и юрисконсулта/правоспособен юрист за предприемане
на адекватни мерки, включително и процедура по прекратяване на договора,
ако е необходимо.

Чл.35. (1) След приключване на изпълнението по договора, в случай, че
има такава гаранция за изпълнение, то тя се освобождава само след
становище на лицето, извършвало контрол по изпълнението на договора.

(2) Лицето упражняващо контрол по изпълнението на договора има
задължението да уведоми писмено в 3-дневен срок юриста, за да изпрати той
информация за изпълнен договор в сроковете, предвидени от закона и ППЗОП.

Чл.36. (1) Лицето упражняващо контрол по изпълнението на договора
формира в нарочна папка всички документи, кореспонденция и др. съставени
по време на изпълнението на договора. В двуседмичен срок след неговото
приключване папката се поставя в досието за възлагане на обществената
поръчка.

(2) Когато от изпълнителя е представена и гаранция за качество на
изпълнение на договора, тя също се освобождава след становище на лицето
извършвало контрол по изпълнение на договора.

РАЗДЕЛ VI. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ, СЪХРАНЕНИЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ДОСИЕТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл.37. (1) За всяка проведена процедура по възлагане на обществена
поръчка се съставя досие, което включва цялата документация по процедурата
и се съхранява при ЗАС на детската градина.

(2) До сключване на договора цялата документация по обществената
поръчка се съхранява от отговорника по провеждане на процедурата
домакин/ЗАС, след което се предава на директора на детското заведение по
съхраняване и комплектоване.

(3) Досието на поръчка, проведена чрез публична покана ценови
оферти, съдържа минимум следните документи:

1. Доклад;

2. Постъпилите оферти, ведно със пликовете и всички документи в тях;

3. Протокол на комисията по разглеждане, оценка и класиране на
офертите, утвърден от директора на детското заведение;

4. Договор с избрания изпълнител;

5. Приемо-предавателни протоколи, актове и др. придружаващи документи
се съхраняват в кабинет на ЗАС.

(4) Досието на обществени поръчки по реда на ЗОП съдържа минимум
следните документи:

1. Доклад;

2. Обявление и решение за обществена поръчка, изготвени съгласно
образци от Агенцията за обществени поръчки;

3. Техническите спецификации;

4. Образец-офертата;

5. Проекто-договор;

6. Конкурсни условия;

7. Образец – декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от
ЗОП;

8. Образец – декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от
ЗОП;

9. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на
комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е
икономически най-изгодната оферта;

10. Постъпили оферти, ведно с пликовете и всички документи в тях;

11. Заповед за назначаване на комисия за разглеждане, класиране и
оценка на постъпилите оферти;

12. Декларации на членовете на комисията по реда чл. 35 от ЗОП;

13. Протокол на комисията по разглеждане, оценка и класиране на
офертите;

14. Заповед за класиране на кандидатите;

15. Документ за внесена гаранция за изпълнение;

16. Свидетелство за съдимост за управителите или за членовете на
управителните органи на кандидата;

17. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не е в
производство по несъстоятелност;

18. Удостоверение, че кандидатът не се намира в ликвидация;

19. Удостоверение за липсата на парични задължения към държавата или
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

20. Договор за възлагане на обществена поръчка;

21. Информация за сключен договор, изготвена съгласно образец от
Агенцията за обществени поръчки;

22. Информация за изпълнен договор.

23. Фактури, платежни нареждания, приемо-предавателни протоколи,
актове и др. придружаващи документи се съхраняват в кабинет на ЗАС;

(5) Документите, посочени в ал.4, т.16-20 включително, се отнасят за
кандидата, с който предстои сключване на договор за възлагане на
обществена поръчка.

(6) Досиета на обществените поръчки могат да съдържат и други
документи, освен посочените в ал.3 и ал.4, съобразно спецификата на техния
предмет и проведената процедура.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. Настоящите правила се издадени от директора на ЦДГ „Захарно петле” на
основание чл.8б от ЗОП.

§.2. Правилата се изготвят въз основа на разпоредбите на Закона за
обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки

§.3. Вътрешните правила се прилагат съвместно с утвърдените Правила и
процедури, определени от Системата за финансово управление и контрол
/СФУК/ в Район „Северен”

§.4. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на:
• Закон за обществените поръчки /ЗОП/;
• Търговски закон /ТЗ/;
• Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/
• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
/ЗФУКПС/
• Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки /ППЗОП/

§.5. Правилата се публикуват в „Профил на купувача“ на сайта на ЦДГ
„Захарно петле”, район „Северен”, Община Пловдив – www.zaharnopetle.eu .

В случай на противоречие, приоритетно се прилагат разпоредбите на ЗОП и
ППЗОП.

§.6. Със заповед на Директора на детската градина, могат се уреждат и други
въпроси по организацията на работа на служителите във връзка с прилагане
на нормативните документи, регламентиращи провеждането на
обществените поръчки.

§.7. Вътрешните правила са в съответствие С УКАЗ № 119 от 10.05.2014г.,
приет ЗИД на ЗОП в сила от 1 юли 2014г. и в сила от 1 октомври 2014г.

УТВЪРЖДАВАМ:
……………………
Тони Табакова
Директор