• за демократизация и хуманизация на дейностите в ДЗ;

  • учителя да разполага с професионална свобода, която му дава право да изразява своята способност да генерира индивидуални и професионални решения, за да реализира обучението и възпитанието на децата;

  • стремеж към формиране и поощряване на детската активност, даване на равен шанс на децата във всички дейности;

  • приложение на интегрирани педагогически технологии насочени към формиране на ключови компетентности на детето и готовност за училище.