Стратегия за развитие на ДГ „Захарно петле” в периода 2020-2024г.

Стратегията е разработена на основание чл. 263, ал. 1, т. I от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 8, ал. I и 2 от Наредбата за управление накачеството. Тя се основава на принципите и насоките на Конвенцията за защита на децата, Държавни образователни стандарти – Наредба N2 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и други нормативни актове, касаещи предучилищното и училищното образование.

Настоящата стратегия се възприема като дългосрочен план на действия за период от 4 години, насочен към постигане на определена цел: да представи основните образователни приоритети, ценностите които се разгръщат в съвременен план, в зависимост актуалните и бъдещите потребностина децата от ДГ „Захарно петле“. Тя представя детската градина като институция, създаваща условия за цялостно развитие на детето чрез формиране на европейски ключови компетентности и способности за усвояване на знания и умения. Проектира пътя на педагозите за реализиране на образователнатапрограма.

Основната цел, заложена в стратегията е създаване на условия за утвърждаване детската градина като център за пълноценно развитие на децата, основаващо се на иновативност във възпитателната работа и управленската дейност за изграждане на функционална и позитивна образователна среда в детското заведение, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор на качествено предучилищно възпитание на всички деца.

Подцелите са следните:

 • Ефективно управление на материални и информационни ресурси на детска градина чрез целенасочено ръководство и прозрачност в управлението; о Иновационни политики и управление на процесите — разработване и внедряване на нови методи и техники за оптимизиране дейността на детското заведение; о Създаване на оптимални условия за организиране на педагогическа дейност, която следвайки индивидуалния темп на развитие, да води до цялостното хармонично развитие на детето; Изграждане на позитивна среда за осигуряване на физически, психически и емоционален комфорт за всяко дете, допринасяща за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето, социална компетентност и подготовка за училище;
 • Организиране на дейности, насочени към обогатяване на материалната и дидактичната база за оптимално функциониране на детската градина в крак с новите изисквания;
 • Активно включване, социално общуване и партньорство с общественост, община, регионален инспекторат и други институции и фирми, подпомагащи дейността на детското заведение;
 • Осъществяване на коректни взаимоотношения и контакти с родителите, сътрудничество и съпричастност, основаващи се на доверие и откритост, толерантност и добронамереност, деликатност и взаимноподпомагане;
 • Извеждане на иновацията, интеграцията и интерактивността като основен белег на работата на всеки един от педагозите; Стимулиране възможностите на педагогическите и други кадри по отношение на непрекъсната им квалификация;
 • Здравно образование за всеки педагог, дете и родител, насочено към даване на знания и придобиване на умения за здравословен начин на живот — чрез национални програми за хранене и други методи и средства, изграждане на знания за безопасно поведение и действие при рискови ситуации;
 • Повишаване на физическата активност чрез спортни и дейности по интереси, подобряване и разширяване на спортната база;
 • Включване на децата в конкурси, форуми, програми за развитие на детското творчество и таланти, основани на свободния им избор и професионална педагогическа подкрепа.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. СЪВРЕМЕНЕН ОБЛИК

Детска градина „Захарно петле” гр. Пловдив е създадена в далечната 1978 год. За своето вече 40 годишно съществуване тя се е утвърдила, като детско заведение със свой собствен облик, под чийто покрив са израснали десетки хиляди деца.

С Решение .N2 266, взето с Протокол .N2 15/01.08.2017г. на Общински съвет Пловдив и на основание Заповед N2 17 ОА 2094/22.08.2017г. на Кмета на Община Пловдив — инж. Иван Тотев, на 18.09.2017г. към ДГ „Захарно петле” се присъединява ДГ „Пролет” и така детската градина вече се наименова: ДГ „Захарно петле“, ул. ,Петър Шилев” .NQ 1, с втори адрес: ул. „Генерал Кутузов” .N2 4.

Основната сграда на ДГ „Захарно петле”, намираща се на ул. „Петър  е с общата застроена площ е 873 кв. м. В нея има шест просторни и добре обзаведени занимални. Спалните помещения към тях са отлично поддържани в контекста на европейските изисквания и изискванията на н РЗИ Пловдив.

Съществуват два вътрешни двора, които се използват за гимнастика, спортни занимания, игри и тържества на децата. Дворът на детската градина е изключително просторен. Цялото дворно пространство е 6 268 кв. м. , върху което са разположени шест обособени площадки, т. е. за всяка група от детското заведение. Така обособените възрастови детски общества играят свободно, бързо се социализират и с желание посещават детската градина. През лятото на 2015 и 201 бг. площадките се реновират по Проект на Община Пловдив със средства от бюджета на Общината -70% и на детската градина 30%. Дворът е място за ефективно екологично възпитание на децата от З до 7 години. В топлите летни дни, радост за тях е и открит воден басейн за закалителни процедури. В двора има и обособен еко — кът.

През лятото на 2012 г. детската градина е санирана, обновена, готова да реализира мотото: ”Да направим детската градина втори дом за детето.”

В основната сграда са разположени кухненски блок, перално помещение, администрация, складове. Сградата е в добро състояние. Санирана е отвън и е с ПВЦ дограма. Отвътре е ремонтирана цялостно. Отоплението е на парно и осигурява нормални условия за отглеждане на децата, което се явява изключително предимство на детската градина. Всички помещения в сградата са с добра ергономична характеристика, техническа осигуреност и отговарят на необходимите здравно-хигиенни изисквания за отглеждане и възпитание на деца от 3 до 7годишна възраст.

Детската градина разполага с необходимите за всички групи занималня, спалня, санитарен възел и методическа стая. Административните помещения са кабинет на директора, кабинет на ЗАС, медицински кабинет, методически кабинет и стая за допълнителни занимания по интереси. Има и перален блок, но към настоящия момент детското заведение използва услугите на обществена пералня за външно пране.

Във всяка от от шестте групи на ДГ „Захарно петле” с адрес ул „Петър Шилев” .N2 1 има изградена wi-fl система. Групите са оборудвани с аудио визуална техника — лаптопи, принтери, мини уредби, озвучителна техника, има три интерактивни дъски и един преносим мултимедиен проектор. Занималните са добре обзаведени, отговарящи на съвременните здравно хигиенни и естетически изисквания. Занималните и спалните помещения са снабдени с необходимото обзавеждане — нови легла, секции, гардеробчета, маси.

ДГ „Захарно петле” (бивша ДГ ,Пролет”), с втори адрес: ул. „Ген. Кутузов” JfQ 4, е построена през 1962 год. През 2017 год., в изпълнение на Решение N2 266 на ОС Пловдив тя се обединява с ДГ „Захарно петле“. Сградата на детската градина е от утвърден архитектурен тип — 4-групна, типична за 60-те години. Назад във времето е извършвано архитектурно укрепване на сградата с наливане на бетонова смес в основите на строежа. Детското заведение, се намира в прекрасен квартал, далече от шумни булеварди и оживени кръстовища. В близост до него е ДЯ ,Палечка” и ОУ ,Д. Димов”, което създава една близка и удобна за родителите връзка, която е много важен фактор за посещаемостта на детската градина.

През 2018 год. в ДГ „ Захарно петле” с втори адрес ул. „Ген. Кутузов” N2 4 са изградени 3 детски площадки по съвместен Проект с Община Пловдив и една площадка по Проект на ПУДОС към МОСВ. В двора на детската градинаима необходимите съоръжения за игра на открито – катерушки, пързалки, пясъчници, пейки.

Филиала на ДГ ”Захарно петле” разполага с необходимите за всички групи занималня, спалня, санитарен възел и методическа стая. Занималните са просторни и слънчеви, обзавеждането е функционално, спалните помещения са хигиенични. Детското заведение притежава и много добра материална база, мултимедия, интерактивна дъска I бр., оперативен материал по различните направления.

През лятото на 2020г. ДГ , Захарно петле” с втори адрес ул. ,Ген. Кутузов” Jf2 4 се санира и обновява по програма „красива България”

И в двете сгради на ДГ „Захарно петле” са създадени условия, които допринасят за пълноценен престой и игри на децата на открито, което е предпоставка за тяхното екологично и здравословно възпитание.

АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Общия брой на персонала в ДГ „Захарно петле” и на двата адреса е 42,5 души, като броят му е определен съгласно НАРЕДБА .N2 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда. От тях 23 са педагогически персонал, а 19,5 са непедагогически. Общата численост на персонала не надвишава нормативите, съгласно посочената по-горе наредба. Педагогическият персонал се състои от I директор и 22 педагози. Музикалните ръководители са на 0,5 щат в ДГ и допълва норматив в ДГ „Славей” и ДГ „Дъга” (съгласно НАРЕДБА .N2 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда).

В двете сгради на ДГ „Захарно петле” има обособени медицински кабинети за първична помощ на децата, оборудвани с необходимите уреди и пособия и обзаведени по съвременен начин, отговарящ на изискванията на Наредба N2 3/ 2007г. за здравни изисквания към детските градини.

Медицинския персонал, които се грижи и следи здравословното състояние на децата е квалифициран според изискванията на здравното министерство и се назначава от кмета на район „Северен”.

АНАЛИЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

> Колективът на ДГ „Захарно петле” осъществява процеса на педагогическо взаимодействие с децата посредством принципите и подходите, заложени в държавните образователни стандарти.

> Дейностите, свързани с учебно-възпитателния процес в детската градина се осъществяват чрез педагогическа компетентност и комуникация, сътрудническо и взаимодействие с родителите.

> Приоритетите в дейността на детските заведения са насочени към:

Поддържане на високо качество и ефективност на образователно -възпитателния процес в детската градина;

 • Създаване на умения у децата за самоконтрол, самооценка на собствените постижения и поведение, развиване на познавателните способности и интереси като условие за разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в съвременния свят;
 • Изграждане на позитивна среда за осигуряване на физически, психически и емоционален комфорт за всяко дете, допринасяща за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето, социална компетентност и подготовка за училище;
 • Осъществяване на коректни взаимоотношения и контакти с родителите сътрудничество и съпричастност, основаващи се на доверие и откритост, толерантност и добронамереност, деликатност и взаимно подпомагане;

Извеждане на иновацията, интеграцията и интерактивността като основен белег на работата на всеки един от педагозите;

 • Решаване на конфликти между децата и противодействие срещу проявите на агресивност и насилие;

Оптимизиране на дейностите извън ДОС.

Цялата дейност на педагогическия персонал на детска градина ” Захарно петле” е насочена към активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа от детската градина и родителите. Реализирането й е осъществено при възможно ефективно използване на материалните фактори и средства, и с прилагането на педагогическите похвати, прийоми, методи, принципи и условия за това.

В ДГ е оптимизирана системата за организация по всички видове дейности [игра, обучение и труд/, осигурено е единство и непрекъснатост на възпитателно-образователната работа в десетте групи. Екипът от двадесет педагози отговорно подхожда и изпълнява професионалните си ангажименти през цялата учебна година. На всички учители, назначени на различните учителски длъжности —учител, старши учител и главен учител е осигурена творческа среда за възможно най-всеобхватно реализиране на целите и задачите от Програмите за възпитателнообразователна работа с всички възрастови групи в детската градина, за изпълнение на държавните образователни стандарти. Особено внимание е обърнато на перспективното планиране на целите и задачите за успешно реализиране на програмното съдържание и акцента върху играта като основна дейност в детската градина.

В детска градина ”Захарно петле” са организирани множество инициативи и изяви, осъществени с общи усилия от деца, учители и родители, което е израз на съпричастност към проблемите на предучилищното образование, на активно сътрудничество между институцията и родителите, на осъзнато чувство на взаимност в грижите за децата и тяхното бъдеще.

СИЛНИ И СЛАБИСТРАНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

о Силни страни

И двете сгради на ДГ ”Захарно петле” се намират на тихо и спокойно, отдалечено от промишлени предприятия и оживени пътища местоположение, в близост до училище и детска ясла.

Основната сграда е санирана и обновена, а сградата на ДГ „Захарно петле” с втори адрес ул.

,Ген. Кутузов”У2 4 се санира в периода м.Август — м Ноември 2020г. по проект „Красива България”

Високото образование и добрата квалификация на педагогическия персонал са източник за отлични резултати при реализиране на различни образователни цели и задачи. Учителите в детската градина имат богат опит и инструментариум за провеждане на учебно-възпитателния процес.

Висока посещаемост на децата, пълен капацитет и списъчен състав.

Участие в проекти и популяризиране на добри практики.

Запазване, укрепване и непрекъснато повишаване доверието на родителите към детското заведение и целия екип чрез всеотдайност, компетентност и взаимно сътрудничество.

Повишаване и поддържане на съществуващата мотивация на учителите и непедагогическия състав чрез непрекъснато усъвършенстване и квалифициране на кадрите.

Емоционален комфорт за всяко дете, успешна адаптация и подготовка за новите предизвикателства при плавното преминаване към училищната среда.

Празничният календар е богат и това е условие за пълноценна изява на децата пред родителите и общността.

Използване на играта във всеки един режимен момент и приобщаване на децата към общочовешки и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

Организирани и работещи „Дни на отворените врати” и в двете сгради.

Добре поддържана материална база.

Наличие на площадка по БДП за формиране на умения и знания за безопасно движение по пътищата още в предучилищна възраст.

Два медицински кабинета с квалифицирани медицински специалисти, които ежедневно се грижат за здравословното състояние и следят правилното физическо и психическо развитие на децата в детската градина.

Наличие на изградена охранителна техника, а именно контрол на достъпа и видеонаблюдението, с цел ефективен пропускателен режим и предотвратяване на инциденти от различно естество, както и изградена периметрова охрана в двора на двете сгради на ДГ „Захарно петле”.

 Слаби страни

Липсва кабинет за обучение на деца със СОП.

Няма физкултурен салон за провеждане на спортни мероприятия.

Желанието на родителите е постоянно да контролират престоя на децата си в ДГ.

Високи очаквания към персонала у част от родителите и същевременно нежелание да се включват в живота на ДГ

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

ДГ „Захарно петле” работи приоритетно през годините по редица проекти, което допринася за висок стандарт и утвърждаване авторитета на детското заведение, като институция, отговаряща на потребностите на деца и родители за реализиране на педагогическо взаимодействие,

основаващо се иновационни модели и практики. Сред проектите, които се реализират в детското заведение са:

2015-2016г.-Участие в Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул2 „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителната група”;

2017г.-Участие в проект BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики — Фаза 1” ПУ”Паисий Хилендарски”

2017-2018г.-Участие в Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”;

V 2018-2019г.-Участие в Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”;

V 2019г.-Участие в програма „ Готови за многообразие“, която има за цел придобиване на умения за изграждане на подкрепяща среда към различните и интегриране на принципите за равнопоставеност;

V 2019-2020г.-Участие в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” Дейност 1 — Допълнително обучение на деца по български език;

ВИЗИЯ НА ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“

Детска градина” Захарно петле” е съвременен тип детско заведение. Тя има собствен стил и облик и ежелана от децата жизнена среда за индивидуално-личностното им съзряване чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес, управлението и формите на работа със семейството и обществеността. Децата се възпитават и обучават в съответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет. При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи.

Визията на детското заведение е насочена към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина — Семейство — Обществен съвет — Институции, като партньори в провеждането на различни дейности.

В ДГ „Захарно петле” детето учи играейки, изследва света, експериментира, общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие. А екипът от учители е партньор със семейството, което намира подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация.

Като общинска собственост и местна дейност детската градина се издържа на делегиран третостепенен бюджет, като се прилагат национални стандарти за издръжка.

Бюджетът на детското заведение е достатъчен, което позволява да се поддържа и обогатява материалната база.

МИСИЯ НА ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“

Мисията на детското заведение е да даде качествено възпитание и подготовка на децата от предучилищна възраст, да постави основата за формиране на личности със социално поведение и мислене, знаещи, можещи, с високо самочувствие,широки интереси и творчески нагласи, съхранили своята национална идентичност и уважаващи индивидуалните и културни различия.

Тя се основава на въведените добри практики, традициите запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, оценките на различни институции и родителите, Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията и финансирането на системата на предучилищното образование.

Мисията се отнася до всички участници в предучилищното образование – децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти ресурсен учител, логопед, психолог, както и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми за сътрудничество, ефективна комуникация, и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, визията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.

Цялостната педагогическа дейност в детската градина е насочена към изпълнението на ДОС за предучилищно образование, както и към развитие на детската личност чрез удовлетворяване на естетическите и познавателните потребности, формиране на чувства за оценка и уважение, принадлежност и любов, сигурност и задоволяване на потребности на всяко дете. Това ще доведе до развиване творческите умения на децата чрез обособяване на групи за дейност по интереси.

ПРИНЦИПИ И СТРАТЕГИИ НА ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“

Принципи

о Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина; поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.

 • Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие.
 • Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие;
 • Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство;
 • Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащото образование — образование през целия живот;
 • Подкрепа на децата и техните семейства — педагогика на сътрудничеството.

Стратегии

о Изграждане нахуманна, функционална и оптимална образователна среда;

 • Професионална компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните стандарти и европейски компетенции;
 • Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността; Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит;

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Всички дейности за реализиране на стратегията ще с насочат към:

> Осигуряване на равен достъп до качествена педагогическа услуга за всяко дете;

> Подобряване на психичното и физическо здраве на всяко дете;

> Даване на знания, умения и възможности за реализиране на неговите права и отговорности;

> Оказване на необходима и поискана помощ от родителите с цел подобряване на уменията на родителство, консултиране, оказване на подкрепа, популяризиране на различни форми, методи и услуги за работа със семействата;

> Обучение за родители, осигуряване на достъпни услуги за родители и деца, които да улеснят поддържането на близки взаимоотношения в полза на децата;

> Включване на децата със СОП в живото на ДГ чрез осигуряване на достъпна архитектурна и подкрепяща среда и обучени и квалифицирани за целта кадри;

> Оптимизиране броя на екипа съобразно броя и потребностите на децата;

> Осигуряване на финансови механизми за качествена услуга;

> Прилагане на индивидуален подход в обучението и възпитанието на децата, осигуряване на близка до семейната среда, предлагане на иновативни техники и методи за общуване;

> Качествено здравно обслужване и здравна информация;

> Повишаване здравната и педагогическата култура на родителите;

> Здравно осигуряване за всеки педагог, дете и родител, насочено към даване на знания и придобиване на умения за здравословен начин на живот — чрез национални програми за хранене и други методи и средства, изграждане на безопасно поведение и действие пририскови ситуации;

> Повишаване на физическата активност чрез спортни дейности по интереси, подобряване и разширяване на спортната база, 100% участие на децата в спортни изяви;

> Консултиране на родители за интересите и способностите на детето и подпомагане на избора при записване на училище;

> Възпитаване на децата и семействата им в дух на толерантност, недискриминацияна основание пол, религия, етнос чрез обучение на кадрите и семействата и прилагане на добри практики;

> Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и прилагане на интерактивни методи на обучение чрез иновации;

> Включване на децата в конкурси, форуми, програми за развитие на детското творчество и таланти, основани на свободния им избор и професионална педагогическа подкрепа;

> Осигуряване на адекватни и превантивни мерки при защита правата на децата — защита от насилие, форми на взаимодействия със семействата на деца в риск, забрана на всякакви унизителни за детето методи на възпитание в ДГ и семейството;

> Осигуряван на децата да изказват правото си на мнение, да зачитат мнението на другия;

> Подобряване комуникацията между институциите, отговарящи за отглеждането ивъзпитанието на децата прилагане на общи политики и практики, по-голямо сътрудничество на всички нива, основано на доверие, взаимопомощ и грижа за всяко дете;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКАТА ИМ

 1. Поддържане на висок професионален имидж на институцията ДГ — критерии:

> голяма предпочитаност при избора на ДГ от родителите;

> висока посещаемост;

> пълен капацитет и списъчен състав;

> популяризиране на добри практики;

#запазване, укрепване и непрекъснато повишаване доверието на родителите към ДЗ и екипа ни;

 1. Повишаване и поддържане на съществуващата мотивация на учителите и непедагогическия състав, непрекъснато усъвършенстване и квалифициране на кадритекритерии:

> брой квалификационни кредити и участия на педагогическите специалисти в различни квалификационни форми;

> кариерно развитие и придобиване на повече и различни ПКС;

> участие в конференции;

> ,Мотивираният учител е успешният учител!”

З. Възпитаване и обучение чрез създаване на Учеща среда и емоционален комфорт за всяко дете, успешна адаптация и подготовка за новите предизвикателства-критерии:

> поддържане и непрекъснато обогатяване на МТБ в крак с новите изисквания;

> голямо разнообразие от различни и желани от децата дейности чрез свободен избор и достъп за всяко дете;

> осигуряване на качествен и интерактивен УВП от професионалисти с ново мислене и готовност за непрекъснато професионална и личностно развитие.

 1. Развитие и усъвършенстване на партньорските отношения на ДГ със семейството и другите социални фактори — Обществен съвет, РА, НПО и други-критерии:

#разнообразни, системни, интересни и полезни партньорства, осъществявани чрез различни дейности, мероприятия, изяви, работни срещи и други форми на взаимодействие и доверие.

 1. Ефективен мониторинг, отчетност, прозрачност и докладване по изпълнението на всички дейности на стратегията.
 2. План за иновационни политики и управление на процесите — разработване и внедряване на нови методи и техники за развитие на ДЗ с оглед постигане на максимални резултати чрез използване на:

> Стратегия за работа с хора — работа в екип, техники за успех, уникалност на всеки един от екипа, създаване на база от идеи и среда за тяхното прилагане, взаимопомощ и подкрепа в екипа;

> Стратегия за насърчаване на учителите техники за успех, награди и признания, насърчаване чрез стимули, сътрудничество в екипа, регламентирано време за комуникация, споделяне на притеснения, идеи, инициативи, успехи, зачитане лични празници на всеки един от екипа, оценка на всеки един от екипа пред останалите, поддържане на отборен дух. Осигуряване на лично пространство — режим на труд и почивка, зачитане на личния живот, политика на отворени врати;

> Стратегия за позитивна училищна общност — техники за успех, среда за надграждане на компетенциите, признаване на културни различия, справедливо справяне с всеки казус, човек или проблем;

> Стратегия за осигуряване на ресурси и материали — осигуряване на спокойна и обезпечена работна среда, материали според нуждите и идеите на екипа с цел прилагане на нови или различни техники за работа с децата;

#Стратегия за въвеждане на иновации в обучението — свободен избор на техника, метод, средства. Положителна подкрепа за различните стилове на работа, гарантиране на разнообразието и творчеството в работата с децата.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Чрез възможностите на делегирания бюджет да се осъществява ефективно, целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на средствата за обучение, издръжка и др.заплащане по посока делегирани държавни и местни дейности.
 2. Делегираният бюджет да се утвърди все повече като основен източник за прилагането на финансови механизми при финансирането на различните дейности по стратегията.
 3. Като допълнителен източник за финансиране да се ползва и включването на екипа в проекти по различни програми от Структорните фондове на ЕС, Оперативни програми на различни нива, дарения и др.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Утвърждаване на ДГ като значима и учеща институция, част от предучилищния сектор в гр. Пловдив;
 2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата;
 3. Повишаване на качеството и ефективностга на ПУО и подготовка — система за оценка и самооценка на персонала;
 4. Усъвършенстване системата за квалификация и преквалификация на кадрите;
 5. Социална и образователна интеграция на децата от друг етнос;
 6. Удовлетворяване на потребностите на деца със СОП;
 7. Взаимодействие и сътрудничество с родители, общественост, НПО и органи по чл.2, ал.2 от ЗПУО;
 8. Развитие и подобряване на външната и вътрешната среда;
 9. Осигуряване на допълнителни дейности извън ДОС и създаване на условия за тяхната публична изява;
 10. Участие в програми и проекти;
 11. Имиджова политика на ДГ е-политика, работа с медии и др. звена изграждащи имиджа на институцията;
 12. Оцеляване на ДГ при кризи и извънредни ситуации.