Усъвършенстване на педагогическото взаимодействие с децата чрез изграждане на отношения на партниране и взаимно сътрудничество. Създаване на подходяща учебна среда за осъществяването на образователните цели. Приобщаване на децата към съвременните условия на живот и националните и общочовешки ценности.